Последние статьи:

Translator

Архив за марта 2010

ДВОШАРОВІ СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ НАДТОНКИХ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРІВ

31 марта 2010

ДВОШАРОВІ СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ НАДТОНКИХ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРІВ

О.Ю. Очеретний, В.І. Молчанов

Проблема мініатюризації НВЧ-компонентів з використанням діелектриків високої діелектричної проникності (ε) залишається актуальною. Останні досягнення в технології нанесення тонких плівок сегнетоелектричних матеріалів на підкладку породили проблеми щодо вимірювання товщини цих плівок, а також можливості застосування їх у якості нових перелаштовуючих компонентів НВЧ-техніки. В статті розглянуто розробку математичного апарату моделі двошарових надтонких (товщина
плівки на декілька порядків менша інших її габаритів) діелектричних структур та аналіз 34 можливості їх використання в резонансних пристроях НВЧ та у вимірювальних пристроях.

Read more on ДВОШАРОВІ СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ НАДТОНКИХ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРІВ...

РЕЗОНАНСНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІЧНИХ ПЛАСТИН У НВЧ ДІАПАЗОНІ

31 марта 2010

РЕЗОНАНСНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІЧНИХ ПЛАСТИН У НВЧ ДІАПАЗОНІ

В.І. Лапчинський

Швидкий розвиток телекомунікаційних технологій призводить до необхідності освоєння нових частотних діапазонів, розробки нових технологій передачі даних і, відповідно, розробки нового ефективнішого, дешевшого та більш технологічного обладнання. Сьогодні розробка обладнання НВЧ на основі існуючих технологій наштовхується на ряд конструкційних та технологічних труднощів. Так збільшення швидкості передачі даних вимагає переходу до більш високих робочих частот, що веде до значного ускладнення конструкцій та зниження добротності селективних пристроїв НВЧ. Метою даної роботи є дослідження резонансних властивостей тонких металічних пластин у НВЧ діапазоні та аналіз можливості їх використання в резонансних пристроях НВЧ та при розробці матеріалів із заданими НВЧ властивостями. Було досліджено резонансні властивості пластин виконаних з різних металів. Дослідження здійснювалося шляхом вимірювання панорамним вимірювачем Р2-61 та моделюванням в програмному пакеті САПР (таблиця).
121 300x124 РЕЗОНАНСНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІЧНИХ ПЛАСТИН У НВЧ ДІАПАЗОНІ

Read more on РЕЗОНАНСНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІЧНИХ ПЛАСТИН У НВЧ ДІАПАЗОНІ...

СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ ТА ПРИСТРОЇВ, МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ (ДЕ, ДМ) СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ СТРУМОМ ГАЗОРОЗРЯДНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ГАРМАТ

30 марта 2010

СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ ТА ПРИСТРОЇВ, МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ (ДЕ, ДМ)
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ СТРУМОМ ГАЗОРОЗРЯДНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ГАРМАТ
О.В. Артеменко

Використання високовольтного тліючого розряду для створення електронних гармат з холодним катодом відомо вже більше 25 років. Маючи серйозні переваги над традиційними термоелектронними гарматами – простотою у виготовленні, надійністю і великим ресурсом експлуатації, особливо у важких вакуумних умовах – гармати ВТР дозволяють, з одного боку реалізувати технології, недоступні для традиційних електронних гармат і вакуумної дуги, з іншого різко знизити витрати при створенні і експлуатації будь-яких електронно-променевих приладів. Основними дестабілізуючими факторами, що погіршують стабільність параметрів газорозрядної електронної гармати (далі ГРЕГ), є зміна тиску газу та емісійних характеристик катоду в процесі роботи гармати, а також наявність дугових пробоїв розрядного проміжку, характерних для електронних гармат ВТР. Підвищення стабільності параметрів ГРЕГ можливе шляхом розробки ефективних систем стабілізації та автоматичного керування ними, а також пристроїв та систем, що обмежують розвиток дугових пробоїв. Стабілізацію потужності електронного пучка ГРЕГ доцільно здійснювати автоматичним керуванням струмом розряду при незмінній прискорювальній напрузі. При цьому ефективним може бути керування струмом шляхом зміни тиску в розрядному проміжку, або за допомогою несамостійного низьковольтного тліючого розряду, що запалюється в області плазми основного розряду гармати. Для реалізації даних рішень
доцільно використовувати комп`ютерне моделювання, що надасть можливість проектувати системи автоматичного керування струмом ГРЕГ, визначати необхідні газодинамічні характеристики гармат, систем відкачування та напуску газу, що, в свою чергу, дозволить керувати параметрами гармат та підвищити стабільність їх роботи. З огляду на те, що при автоматичному керуванні струмом розряду
гармат ВТР зміною тиску в розрядному проміжку мінімальний час регулювання, який обмежений інерційністю газодинамічних характеристик гармати, систем відкачування та напуску газу, складає десятки – сотні мілісекунд, а за допомогою несамостійного допоміжного розряду досягається мінімальний час регулювання (обмежений інерційністю джерела 38 високовольтного живлення) для реальних систем – сотні мікросекунд, використання кожного з методів керування залежатиме від параметрів, які потрібно реалізувати і її конструктивних особливостей.

Read more on СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ ТА ПРИСТРОЇВ, МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ (ДЕ, ДМ) СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ СТРУМОМ ГАЗОРОЗРЯДНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ГАРМАТ...

XXX Международная научно-техническая конференция

30 марта 2010

XXX Международная научно-техническая конференция
ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОТЕХНОЛОГИИ

13-15 АПРЕЛЯ, 2010
г.Киев, Украина

Работа конференции будет проводиться по следующим направлениям:

Полная информация тут http://www.elnano.kpi.ua

СЕКЦИЯ 1

Электронные компоненты, устройства и системы:

• компонентная база электроники;
• наноструктуры и нанотехнологии в электронике;
• методы математического моделирования компонентов,
узлов и систем;
• САПР в электронике;
• обработка сигналов в электронных устройствах;
• средства телекоммуникаций, телекоммуникационные сети и системы;
• инфо-телекоммуникационные технологии и системы.

Read more on XXX Международная научно-техническая конференция...

НАНОБІОСЕНСОРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН

29 марта 2010

НАНОБІОСЕНСОРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН
А.В. Лабенський

За останні роки в світі простежується чітка тенденція прогресу біосенсорної технології, що викликано необхідністю швидко та достовірно виконувати медичну діагностику. Дуже важливим напрямком охорони здоров’я людини, безумовно, варто вважати захист від впливу різних токсичних речовин та вірусної інфекції. Останнім часом в області біосенсорики дослідники приділяють усе більшу увагу нанопоруватому кремнію (НПК), як широко доступному, дешевому матеріалу з керованими функціональними властивостями. Він дає можливість створювати на його основі прості і дешеві біосенсори для проведення швидкого і точного аналізу в нелабораторних умовах. Метою даної роботи є дослідження процесів взаємодії імунних комплексів антитіло – антиген з поверхнею НПК, вивчення можливості створення та розробку конструкції імунного біосенсора, заснованого на цьому принципі, для виміру концентрації мікотоксинів.

Read more on НАНОБІОСЕНСОРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН...

ДЕГРАДАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

29 марта 2010

ДЕГРАДАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ
В.А. Курка

В настоящее время волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) используют наиболее часто при построении информационных сетей. Они характеризуются двумя параметрами: затуханием и дисперсией, которые влияют на деградацию передаваемого сигнала по ВОЛС. Целью работы является исследования физических механизмов, которые приводят к деградации оптического сигнала при передаче по ВОЛС, а именно: затухание и дисперсия сигнала, а также исследования различных методов компенсации паразитных эффектов. Предметом исследования являются параметры сигнала на которые влияет затухание и дисперсия сигнала. Метод исследования – анализ физических механизмов, которые приводят к деградации оптического сигнала при передаче по ВОЛС на основе литературных данных и информации из интернета. Чем меньше затухание и чем меньше дисперсия распространяемого сигнала в волокне, тем больше может быть расстояние между регенерационными участками или повторителями. Были рассчитаны технические характеристики магистральной ВОЛС. После расчетов обнаружено, что в настоящий момент по волоконно-оптическому кабелю (ВОК) невозможна передача информации со скоростью 9953,28 Мбит/с из-за значительного уширения оптических импульсов вследствие хроматической дисперсии на выходе оптического волокна. Для решения образовавшейся проблемы была предложена 31 компенсация дисперсии специальным устройством (модулем компенсации дисперсии). Было произведено сравнение возможных методов компенсации дисперсии, и на основании соответствующих технических характеристик из предлагаемых на сегодняшний момент модулей был выбран наиболее эффективный. С учетом компенсации дисперсии были проведены повторные расчеты. На основе полученных результатов был сделан вывод, что после компенсации дисперсии технические характеристики данного ВОК полностью удовлетворяют требованиям цифровой системы передачи информации со скоростью 9953,28 Мбит/с по дисперсии и затуханию.

Read more on ДЕГРАДАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ...

ПІДСИЛЮВАЧІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ВОЛЗ НА ДОВЖИНАХ ХВИЛЬ 1310 ТА 1550 НМ

29 марта 2010

ПІДСИЛЮВАЧІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ВОЛЗ НА ДОВЖИНАХ ХВИЛЬ 1310 ТА 1550 НМ
В.В. Кудрявський, М.Р. Домбругов

Системи зв’язку стали однією з основ розвитку суспільства. Попит на послуги широкосмугового доступу в Інтернет постійно зростає. Задовольнити потреби суспільства в передачі інформації можна тільки на основі волоконно-оптичних систем зв’язку. Через затухання існують межі відстаней, на яких можлива передача сигналів по ВОЛЗ. У зв’язку з цим виникла необхідність в оптичних підсилювачах. Існує два основні види оптичних підсилювачів: підсилювачі, що використовують раманівське розсіяння та підсилювачі на домішковому волокні. Обидва типи підсилювачів мають низький рівень шумів і можуть використовуватися у ВОЛЗ, проте їх конструктивні особливості визначають специфіку використання того чи іншого типу. З метою визначення довжини регенераційної ділянки були проведені розрахунки для волокна з типовим показником кілометрового затухання 30 0,22 дБ/км. В якості підсилювачів були взяті підсилювач на ефекті Рамана та ербіевий підсилювач, що випускаються промисловістю з типовими коефіцієнтами підсилення 33 та 15 дБ. З отриманих даних видно, що максимальна довжина ВОЛЗ без використання підсилювачів складає 130 км, довжина регенераційної ділянки підсилювачів на ефекті Рамана складає 59,2 км, а ербіевих підсилювачів – 122,6 км. Ербієві підсилювачі завдяки більшому коефіцієнту підсилення доцільно застосовувати при передачі сигналів на великі відстані у системах DWDM.
Раманівські підсилювачі можна використовувати у міських лініях зв’язку, котрі працюють на системах CWDM, оскільки вони є дешевшими та мають широку смугу підсилення. Також можливе використання у підводних лініях зв’язку, оскільки вони можуть бути встановлені на одному з кінців лінії. Можна використовувати комбіновані системи з раманівськими та ербієвими підсилювачами.

Read more on ПІДСИЛЮВАЧІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ВОЛЗ НА ДОВЖИНАХ ХВИЛЬ 1310 ТА 1550 НМ...

АВТОМАТИЗОВАНИЙ СТЕНД НА ОСНОВІ ПЛАТИ ЗБОРУ ДАНИХ NI USB – 6009 ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МІКРОМЕХАНІЧНОГО ТЕРМОРЕЗИСТОРНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

28 марта 2010

АВТОМАТИЗОВАНИЙ СТЕНД НА ОСНОВІ ПЛАТИ ЗБОРУ ДАНИХ NI USB – 6009 ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МІКРОМЕХАНІЧНОГО ТЕРМОРЕЗИСТОРНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА
І.С. Дейнека, О.В. Борисов, Б.І. Лупина

В процесі розробки терморезисторних перетворювачів (ТРП) фізичних величин та їх виготовлення за МЕМС-технологією виникає необхідність в проведенні великих обсягів контрольно-вимірювальних операцій [1], виконання яких бажано перекласти на автоматизовані стенди з використанням комп’ютера для збору, обробки і аналізу отриманої інформації. Пропонується варіант автоматизованого стенду на основі плати збору інформації NI USB-6009, програмне забезпечення якого виконане в пакеті LabVIEW [2]. Автоматизований стенд для вимірювання параметрів терморезисторного мембранного елемента (рис. 1,а) включає в себе: досліджуваний зразок; електричну схему для визначення величини струмів, що протікають через нагрівачі; систему вимірювання температури «KIMO VT-200»; плату збору інформації «National Instruments 6009»; блок живлення електричної схеми; ПК з встановленим програмним забезпеченням. Програма забезпечує отримання характеристик ТРП у вигляді графіків і таблиць (рис. 1,б).

Read more on АВТОМАТИЗОВАНИЙ СТЕНД НА ОСНОВІ ПЛАТИ ЗБОРУ ДАНИХ NI USB – 6009 ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МІКРОМЕХАНІЧНОГО ТЕРМОРЕЗИСТОРНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com