Последние статьи:

Translator

Аудио-видео

АЛГОРИТМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ ЛЮДЕЙ В ПОЛІ ЗОРУ ВІДЕОКАМЕР

11 Апр 2010

АЛГОРИТМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ ЛЮДЕЙ В ПОЛІ ЗОРУ ВІДЕОКАМЕР

М.О. Чумак

Існує три етапи процедури розпізнавання осіб з використанням алгоритмів. Опис образу здійснюється шляхом його активного розгляду – формування послідовності точок фіксації «погляду». Представлення первинних зорових ознак інваріантних до контрасту і рівня освітленості зорової сцени здійснюється переходом від масиву яскравості зображення до градієнтного поля. Деталізація опису зображення здійснюється з використанням моделі фовеального сенсора. Аналізована в даний момент часу ділянка зображення характеризується координатами (i,j) напряму погляду сенсора в системі координат зображення зорової сцени і радіусом зони уваги. Наступним етапом розпізнавання є сегментація осіб на зображеннях. При рішенні цієї задачі сегментація цільової області здійснюється шляхом послідовного сканування різномасштабним фільтром всього зображення і виділенням тих областей на зображенні, які мають максимальний відгук. Потім у виділених областях шукаються базові точки (не менше двох) для подальшого обчислення коефіцієнтів лінійного пе ретворення цільової області зображення і проводиться зіставлення ознакових описів поточного зображення і еталонного, прив’язаних до єдиної системи координат. Для отримання ознакового опису області особи, детектованої на  опередньому етапі, використовується сукупність відгуків фовеального фільтру (матриці розподілу орієнтацій по радіальних рецептивних полях) в 15…20 точках фіксації, 2 з яких (центри очей) є базовими точками для побудови відносної системи координат. Процедура розпізнавання полягає в порівнянні сформованого ознакового опису (сукупності відгуків фовеальних фільтрів) аналізованого зображення з ознаковими описами з бази еталонів. Відгук фільтру у вигляді матриці 16Ч16 можна розглядати як точку в 256-мірному просторі ознак. Прив’язана до системи координат об’єкту (центри очей) сукупність локальних описів у вигляді відгуків фовеальних фільтрів в максимально інформативних областях особи дає можливість отримати формалізовані достатньо компактні описи зображень різноманіття осіб достатньої інформаційної ємкості для практичних завдань санкціонованого доступу.

Read more on АЛГОРИТМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ ЛЮДЕЙ В ПОЛІ ЗОРУ ВІДЕОКАМЕР...

ОБЗОР ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛА НА ЭТАПЕ ЕГО ПЕРЕДАЧИ

28 марта 2010

ОБЗОР ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛА НА ЭТАПЕ ЕГО ПЕРЕДАЧИ

Я.Е. Яцун

Переход к цифровому телевизионному вещанию требует новой методики и стандартов измерения качества формирования, передачи и воспроизведения телевизионных изображений. Одна из основных проблем, связанных с оценкой качества цифрового телевизионного вещания, заключается в новых принципах цифровой обработки и передачи динамических изображений, причем на каждом уровне имеют место различные типы ошибок, поэтому столь важным является анализ факторов влияющих на
сигнал цифрового телевизионного вещания на этапе его передачи. В стандарте MPEG использован гибридный способ кодирования, поскольку в нем объединяются внутрикадровое и междукадровое сжатие. Алгоритм дискретно-косинусного преобразования (ДКП), используя коррелирующие эффекты, производит преобразование блоков в частотные Фурье-компоненты. При этом небольшая часть информации теряется из-за округления за счет выравнивания сильно выделяющихся участков, которые не подчиняются корреляции. Транспортный поток MPEG-2 используется для доставки телевизионных программ во всех системах цифрового телевизионного вещания. Для обнаружения ошибок на этапе передачи транспортного потока необходим его контроль его структуры и синтаксиса. С целью согласования транспортного потока с форматом передачи данных осуществляется канальное кодирование. При передачи данных по каналам связи помехоустойчивость системы к шумам и радиопомехам является одним из важнейших факторов при разработке системы цифрового телевещания К параметрам передатчика, влияющим на качество передачи, в первую очередь относятся частотные и спектральные свойства излучаемого колебания, уровень внеполосных составляющих спектра, а также величина эквивалентных энергетических потерь. При передаче цифрового сигнала, кодировании и мультиплексировании информации неизбежно возникают ошибки в отдельных битах или в более обширных фрагментах цифрового потока. Рассмотрены основные технические факторы влияющие на качество сигнала на каждом системном уровне, переходы между уровнями могут также существенно изменить исходный цифровой сигнал.

Read more on ОБЗОР ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛА НА ЭТАПЕ ЕГО ПЕРЕДАЧИ...

СТЕГАНОГРАФІЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ ДО ВІДЕОДАНИХ

26 марта 2010

СТЕГАНОГРАФІЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ ДО ВІДЕОДАНИХ
К.М. Луцик

Цифрове представлення матеріалів, захищених авторським правом, таких як фільми, музичні композиції, а також фотографії має безліч переваг. Однак факт необмеженості незаконного копіювання є серйозною загрозою для прав власників та авторів. До недавнього часу основним інструментом для захисту прав власників вмісту було шифрування. Шифрування захищає вміст при передачі даних від відправника до одержувача, однак, після отримання та наступного розшифрування, дані більше не мають захисту. Стеганографія являє собою сукупність методів заснованих на різних принципах які забезпечують приховування самого факту існування секретної інформації в тому чи іншому середовищі, а також засобів реалізації цих методів. Стеганографічні методи реалізовані на основі комп’юте рної техніки і програмного забезпечення в рамках окремих систем обчислення чи управління, корпоративних чи глобальних обчислювальних мереж складові предмету вивчення комп’ютерної стеганографії. Існують певні відмінності між технологіями цифрових водяних знаків (ВЗ) з одного боку та, власне, стеганографічними технологіями приховування таємної інформації для її подальшої передачі або зберігання. Цифрові ВЗ доповнюють шифрування. Вони вбудовують непомітний сигнал до даних, через що основною перевагою є те, що вміст контейнера нероздільний з ВЗ. Їх властивості, як, наприклад, реакція на загальні перетворення сигналу або умисні атаки, стали важливими. Розглянуто важливі властивості та різні підходи.
Розвиток зв’язку через комп’ютерні мережі викликав поширення використання комп’ютерної стеганографіі. Відеозв’язок використовує алгоритми стиснення для забезпечення прийнятної якості навіть на низькій швидкості передачі даних систем, таких як ISDN (Integrated Services Digital Network). Зазвичай методи стиснення спричиняють втрати і тому відновлене зображення не збігається з оригіналом. Відеоконтент розглянутої стеганографічної системи конференцзв’язку відповідає стандарту H.261. Приховану інформацію майже завжди можна знищити, якщо метод має масове поширення. Незнищенних цифрових знаків поки не існує. Нові методи перевіряють, як правило, на стандартні атаки, однак для кожного з них завжди знаходиться спеціальна атака.

Read more on СТЕГАНОГРАФІЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ ДО ВІДЕОДАНИХ...

ПОБУДОВА МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

26 марта 2010

ПОБУДОВА МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
І.О. Дробот

В науковій роботі проведено огляд стану сучасного мобільного телебачення та тенденцій які спостерігаються у цій галузі за останні декілька років. На основі опрацьованих матеріалів спрогнозовані тенденції у мобільному телебаченні , які будуть спостерігатися і у майбутньому.
Додатково обґрунтувано окремі варіанти техніко-технологічних рішень побудови систем мобільного ТБ. В науковій роботі розглянуті класичні та принципово нові, прогресивні технології, які сьогодні ефективно використовуються як окремо, так і взаємодіючи між собою в мобільному віщанні з метою підвищення якості мобільного телемовлення взагалі.
Була детально розглянута технологія DVB-H, як одна з найбільш прогресивних, ефективних та перспектив для найшвидшої реалізації на базі існуючих мереж DVB. На базі розглянутих матеріалів були сформовані наступні висновки і пропозиції: впровадження DVB-H доцільно починати з більших міст і районів, що мають щільний розподіл населення. Саме в таких районах може існувати потреба в мобільній і фіксованій мультимедійній послугах;
з погляду інформаційної ємності каналу, DVB-H використовує аналогічну систему модуляції й не забезпечує виграшу по пропускній здатності каналу стосовно DVB-T. Цікавою можливістю є використання ієрархічного режиму модуляції для передачі програм DVB-H для портативного прийому в потоці з високим пріоритетом і програм DVB-T для фіксованого прийому в потоці з низьким пріоритетом. При цьому вдається досягти порівнянних зон обслуговування фіксованого й портативного прийому поряд зі збереженням ефективності використання частотного спектра;
DVB-H адаптований для організації інтерактивних служб із використанням IP-пакетів. Це відкриває цікаві можливості по реалізації спадного каналу доступу до комунікаційних мереж на базі технології DVB-H. У той же час, за винятком малонаселених районів, використання обмеженого по пропускній здатності наземного віщального каналу для інтерактивних послуг недоцільно, оскільки в цей час швидкими темпами розвивається велика кількість конкуруючих
у цьому сегменті систем зв’язку, що мають більший потенціал по забезпеченню швидкісної доставки інтерактивного контента споживачеві; стандарт DVB-H відкриває дорогу для реалізації систем мультимедійного віщання із прийомом загального контента широким колом
користувачів, дозволяючи істотно знизити вартість доставки цифрового контента до споживача в порівнянні з інтерактивними системами, такими як Інтернет;
стандарт DVB-H не визначає вимог до переданого контенту й способам його організації для глядача, що залишає широкий простір для технічного експериментування й утрудняє розробку універсального приймача DVB-H.

Read more on ПОБУДОВА МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ...

ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО КІНЕМАТОГРАФУ

25 марта 2010

ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО КІНЕМАТОГРАФУ
С.В. Борцов

На сьогоднішній день одним з пріоритетним напрямків розвитку кіновиробництва є цифровий кінематограф. Аналоговий кінематограф (E-cinema) на сьогоднішній день дуже активно витісняється цифровим кінематографом (D-cinema). Переваг у цифрового кінематографа дужебагато. Однією з найголовніших його переваг є те, що зйомка ведеться відразу в цифровому вигляді і зображення теж отримується цифровому вигляді. Відзнятий матеріал зберігається на серверах. Відсутність кіно плівки значно здешевлює процес зйомки, оскільки не потрібно тратити мільйони доларів на її придбання. Працювати та обробляти цифрове зо1.2.10 браженням набагато простіше ніж кіноплівку, хоча нинішні технології дозволяють перевести зображення з плівки в цифровий вигляд шляхом її сканування на фільм-сканерах . Але, разом з тим, досить великим недоліком цифрового кінематографу є висока вартість камер та всього іншого обладнання. Люди звикли знімати кіно на плівку, тому вони з обережністю відносяться до цифрового кіно, навіть трохи з недовірою.
Пройде ще немало років, поки кіновиробництво стане повністю цифровим, але воно обов’язково таким стане. У цифровому кінематографі існує декілька форматів зйомки: HD (high defi nition), 2К, 4К та 8К. Якщо коротко, то HD – це зйомка з роздільною здатністю в 1920Ч1080 пікселів, 2K подвоює розв’язну здатність до 2048 x1556 пікселів; 4K – і того більше, до 4096 x 3112 пікселів. Ну, а 8K виходить на приголомшуючі 7680 x 4320 пікселів. Саме цей стандарт,як вважає NHK, в остаточному підсумку, повинен тестуватись належним чином аж до 2016 року, а потім плавно перейти в серійне виробництво. На сьогоднішній день в багатьох країнах світу телетрансляція
ведеться в широкому форматі HD, де якість зображення значно краща ніж на звичайному аналоговому телебаченні. Україна, що ще не має сьогодні налагодженої мережі цифрового кінопрокату, дуже перспективна країна для впровадження всього технологічного ланцюжка електронного кінематографа: цифрового HD виробництва, цифрового HD-мовлення (розповсюдження) і цифрового HD-кінопоказу, а також в Україні є досить перспективними є D-cinema кінематограф та DІ-технології (Digital Intermediate). Цифрове кіно, зви чайно, ще повинне завоювати симпатії більшості глядачів, але елект ронний кінематограф має дуже великий потенціал, і швидкий розвиток цифрових технологій це підтверджує.

Read more on ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО КІНЕМАТОГРАФУ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com