Последние статьи:

Translator

Элементы питания

СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

11 Апр 2010

СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Р.С. Онашко

Працездатність технічних засобів, що входять до складу інформаційно-обчислювальних та телекомунікаційних систем залежить від інфраструктури, на основі якої функціонують ці пристрої й системи. Одним із найважливіших компонентів технічної інфраструктури є система електропостачання. Якість електропостачання впливає на працездатність й ефективність функціонування устаткування. Стосовно інфокомунікаційних систем її слід розглядати як вплив кондуктивных завад (електромагнітних перешкод, що поширюються елементами електричної мережі) на устаткування. Очевидно, що підключення до реально існуючих електричних мереж високотехнологічного устаткування, чутливого до погіршення якості електричної енергії (комп’ютерів, активного устаткування обчислювальних мереж, телекомунікаційної апаратури, банківського й офісного устаткування), пов’язано не тільки із підвищеним ризиком порушення функціонування, але й виходу даного устаткування із ладу. Метою дослідження є забезпечення необхідного рівня якості електропостачання за допомогою використання систем гарантованого електропостачання. СГЕ – це набір функціональних пристроїв і схемних рішень, призначених для забезпечення безперебійним й якісним електроживленням енергоспоживачів критичної групи у всіх режимах роботи мережі (нормальному, аварійному або режимі профілактичного обслуговування вузлів і блоків, що входять у систему). За побудови систем СГЕ необхідно враховувати багато факторів й особливостей даного конкретного об’єкта для створення оптимального схемного рішення. Широкий діапазон потужностей, різна шкала номінальних напруг, високий ступінь уніфікації з устаткуванням різних виробників дозволяють створити різні компонувальні рішення при розробці систем безперебійного живлення, і, що найбільш головне, при цьому не потрібно заміни вже існуючої системи. Слід зазначити, що при проектуванні СГЕ доводиться балансувати між взаємовиключними вимогами, що стосуються стримування зростаючих потужностей енергоспоживання й забезпечення необхідного рівня безперебійної роботи. Обчислювальні потужності центрів обробки даних захищаються на декількох енергетичних рубежах: крім вхідних фідерів безперебійне і якісне живлення забезпечують дизельенератори та джерела безперебійного живлення змінного струму. Для досягнення необхідного рівня доступності СГЕ використають різні схеми дублювання компонентів захисту енергетичної системи й шляхів підключення навантаження.

Read more on СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ...

ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

10 Апр 2010

ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

М.А. Прокопець

Останнім часом із застосуванням передових технологій й останніх досягнень науки і техніки відкривається багато галузей людської життєдіяльності, де є потреба в передачі енергії без проводів на порівняно невеликі відстані.

Read more on ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ...

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ СПОЖИВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПЛАТФОРМОЮ

10 Апр 2010

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ СПОЖИВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПЛАТФОРМОЮ

Д.О. Марчук

В складних електротехнічних системах, де керування ведеться по декількох контурах, доцільно реалізувати функцію прогнозування та розробити відповідні алгоритми, які дозволяють підвищити швидкодію та ефективність керування процесами. Відомі методи прогнозування не є ефективними у тих випадках коли сигнал є нестаціонарним і в ньому присутні флуктуації, викликані випадковими процесами або впливом високочастотних завад. Використання попередньої обробки часового ряду на базі вейвлет-перетворення дає можливість усунути небажані флуктуації та спростити процес прогнозування. Для прогнозування процесів та класифікації динамічно змінних процесів доцільно використовувати математичний апарат нейронних мереж, що дає можливість підлаштовуватись до змін за рахунок адаптивного перенавчання. Метою даної роботи є розробка системи прогнозування та контролю споживання потужності електричною платформою. Головною перевагою вейвлет-перетворення в орієнтованому базисі є використання на одному рівні розкладання трьох ортогональних фільтрів: одного низькочастотного та двох високочастотних. Попередня обробка дискретного вхідного сигналу за допомогою вейвлет-перетворення дозволяє виділити основні тренди, усунувши флуктуації, які заважають обчисленню правильного прогнозного значення. Реалізований алгоритм вейвлет-перетворення дозволяє досягти стискання часового ряду у 243 відліки до 27 відліків. Для прогнозування часових рядів застосовується багатошарова штучна нейронна мережа прямого розповсюдження з навчанням за алгоритмом зворотного розповсюдження помилки, яка дає високу точність прогнозу (похибка прогнозування не перевищує 0.39%). Система контролю споживання потужності пікоплатформою вимірює та прогнозує потужність яка споживається, а також зберігає значен ня потужності в пам’яті. До складу цієї системи входить мікроконтролер, на базі якого будується нейронна мережа (НМ). Аналого-цифровий перетворювач, за допомогою якого вимірюється потужність. Зовнішня пам’ять, яка зберігає виміряні значення потужностей та вагові коефіцієнти. Модуль навчання НМ, який за запитом підсистеми орієнтації та стабілізації пікоплатформи проводить навчання нейронної мережі. Модуль функціонування НМ, який за запитом підсистеми орієнтації та стабілізації пікоплатформи виконує прогнозування потужності. На основі отриманого пронозу підсистема орієнтації та стабілізації пікоплатформи за допомогою регулюючого елементу контролює споживання потужності.

Read more on ПРОГНОЗУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ СПОЖИВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПЛАТФОРМОЮ...

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

07 Апр 2010

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

А.В. Заграничний

В епоху мінімізації та повсякчасного впровадження новітніх технологій, розробка пристроїв перетворювальної техніки з елементами мікропроцесорної техніки набуває неабиякої актуальності. Саме тому було розроблено пристрій для заряду акумуляторних батарей, який можна використовувати в різних галузях науки та техніки. В якості силової частини схеми використано тиристорний випрямляч, виконаний на мостовій схемі з неповним числом вентилів (спільна точка катодів). Силові електронні пристрої широко застосовуються для перетворення та регулювання параметрів електричної енергії. Найчастіше вони є джерелами вторинного електроживлення споживачів електричної енергії і забезпечують їх електричною енергією з необхідними параметрами і відповідної якості. Переважна більшість споживачів постійного струму потребує напруг, які значно відрізняються від стандартної напруги промислової мережі. Для цього досить часто використовують саме випрямлячі. Випрямляч – це пристрій, призначений для перетворювання енергії джерела змінного струму в енергію постійного струму [1]. Принцип випрямлення полягає у пропусканні змінного струму через вентильні елементи електричного кола. Головним елементом випрямляча є вентильна схема – випрямляючий пристрій, який забезпечує отримання однополярної напруги на навантаженні. Для отримання потрібної напруги було розроблено мікропроцесорну систему керування. Система керування забезпечує моніторинг, видання повної інформації про стан системи загалом та окремі її параметри, керування параметрами перетворювача та параметрами перетвореної енергії. Заряд акумуляторів проходить в середній фазі роботи пристрою в режимі стабілізації струму, а в кінцевій – в режимі стабілізації напруги, що було досить просто реалізовано мною за допомогою мікропроцесорної системи керування. Також пристрій можна використовувати для контролю температури, тиску в котлах системи обігріву та в інших областях повсякденного життя.

ЛІТЕРАТУРА
Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М. Преобразовательная тех-
ника.– К.: Вища школа, 1983. – 431 с.
Мікропроцесорна техніка: Підручник / Ю.І. Якименко, Т.О. Тереще-
нко, Є.І. Сокол та ін.; За ред. Т.О. Терещенко. – 2-ге вид., переробл.
та доповн. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»»; «Кондор», 2004.
– 440 с.

Read more on ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ...

ЗОЛОТІ НАНОСОТИ ДЛЯ ЛІТІЄВИХ БАТАРЕЙ

21 марта 2010

ЗОЛОТІ НАНОСОТИ ДЛЯ ЛІТІЄВИХ БАТАРЕЙ

Станковіч Ч.Р.

Керівник: Жовнір М.Ф.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

Використання наноматеріалів відкриває великі перспективи для створення приладів нового покоління, вирішуючи проблеми високого споживання енергії, низької ефективності і екологічної небезпеки виробництва [1]. Так літієві електроди на основі наноматеріалів розглядаються як потенційна заміна традиційних.

Read more on ЗОЛОТІ НАНОСОТИ ДЛЯ ЛІТІЄВИХ БАТАРЕЙ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com