Последние статьи:

Translator

Обработка информации

Моделювання алгоритму контролю швидкості в прямому каналі системи CDMA2000 1X EV-DO

16 июня 2010

Моделювання алгоритму контролю швидкості в прямому каналі системи CDMA2000 1X EV-DO

Новосьолов Олександр Юрійович

Максимальна швидкість передачі даних в прямому каналі залежить від значення індексу DRC, який передається терміналом доступу. Значення індексу DRC в свою чергу залежить від відношення сигнал/шум на вході терміналу доступу.

Read more on Моделювання алгоритму контролю швидкості в прямому каналі системи CDMA2000 1X EV-DO...

АЛГОРИТМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ ЛЮДЕЙ В ПОЛІ ЗОРУ ВІДЕОКАМЕР

11 Апр 2010

АЛГОРИТМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ ЛЮДЕЙ В ПОЛІ ЗОРУ ВІДЕОКАМЕР

М.О. Чумак

Існує три етапи процедури розпізнавання осіб з використанням алгоритмів. Опис образу здійснюється шляхом його активного розгляду – формування послідовності точок фіксації «погляду». Представлення первинних зорових ознак інваріантних до контрасту і рівня освітленості зорової сцени здійснюється переходом від масиву яскравості зображення до градієнтного поля. Деталізація опису зображення здійснюється з використанням моделі фовеального сенсора. Аналізована в даний момент часу ділянка зображення характеризується координатами (i,j) напряму погляду сенсора в системі координат зображення зорової сцени і радіусом зони уваги. Наступним етапом розпізнавання є сегментація осіб на зображеннях. При рішенні цієї задачі сегментація цільової області здійснюється шляхом послідовного сканування різномасштабним фільтром всього зображення і виділенням тих областей на зображенні, які мають максимальний відгук. Потім у виділених областях шукаються базові точки (не менше двох) для подальшого обчислення коефіцієнтів лінійного пе ретворення цільової області зображення і проводиться зіставлення ознакових описів поточного зображення і еталонного, прив’язаних до єдиної системи координат. Для отримання ознакового опису області особи, детектованої на  опередньому етапі, використовується сукупність відгуків фовеального фільтру (матриці розподілу орієнтацій по радіальних рецептивних полях) в 15…20 точках фіксації, 2 з яких (центри очей) є базовими точками для побудови відносної системи координат. Процедура розпізнавання полягає в порівнянні сформованого ознакового опису (сукупності відгуків фовеальних фільтрів) аналізованого зображення з ознаковими описами з бази еталонів. Відгук фільтру у вигляді матриці 16Ч16 можна розглядати як точку в 256-мірному просторі ознак. Прив’язана до системи координат об’єкту (центри очей) сукупність локальних описів у вигляді відгуків фовеальних фільтрів в максимально інформативних областях особи дає можливість отримати формалізовані достатньо компактні описи зображень різноманіття осіб достатньої інформаційної ємкості для практичних завдань санкціонованого доступу.

Read more on АЛГОРИТМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ ЛЮДЕЙ В ПОЛІ ЗОРУ ВІДЕОКАМЕР...

ОСОБЛИВОСТІ ПАРАМЕТРІВ WCDMA ПРИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

11 Апр 2010

ОСОБЛИВОСТІ ПАРАМЕТРІВ WCDMA ПРИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

І.М. Полова

Системи рухомого зв’язку другого покоління, такі як, наприклад, система GSM, дозволяють передавати мовний трафік. Можливості щодо передачі даних у системах другого покоління є значно обмеженими через особливості технологій доступу та формування сигналів, завдяки чому і виникає потреба в розвитку та запровадженні систем третього покоління для забезпечення послуг з високою швидкістю передачі, що дозволяють передавати і приймати високоякісну відеота звукову інформацію, забезпечувати високошвидкісний доступ до мереж з комутацією пакетів та ін. В основі більшості систем третього покоління лежить технологія WCDMA, оскільки вона задовольняє основним вимогам IMT-2000. Зокрема, ця технологія обрана основним радіоінтерфейсом системи UMTS.  Здійснено дослідження особливостей організації, структури, основних параметрів каналів та сигналів, що використовуються в UMTS, аналіз методів управління потужністю та принципів передачі інформації в цій системі. Завданням даної роботи є огляд та характеристика основних видів каналів, що використовуються в WCDMA, напрями їх використання, принципи функціонування, розглянуто технологію мультиплексування каналів та методи управління потужністю, принципи передачі даних на каналі «вниз». В роботі досліджено особливості формування сигналів в системі UMTS, зокрема використання ортогональних кодових послідовностей зі змінним коефіцієнтом розширення (OVSF коди) та псевдовипадкових послідовностей Голда, з’ясовано, що коефіцієнт розширення спектру пов’язаний з швидкістю передачі даних, показано, що вибір каналоутворюючого коду з певним коефіцієнтом розширення значно вливає на граничну кількість абонентів в соті, тобто параметри сигналів в системі UMTS впливають не лише на фізичні характеристики цієї системи,такі як швидкість передачі даних, а й на ємність системи зв’язку. Таким чином саме технологія WCDMA стала оптимальним рішенням проблеми швидкісної передачі даних. При її використанні системи персонального зв’язку отримають можливість забезпечувати високоякісну передачу інформації (повідомлень, зображень та відео даних) з достатньо якісною системою захисту інформації.

Read more on ОСОБЛИВОСТІ ПАРАМЕТРІВ WCDMA ПРИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ...

ГЕНЕРАТОР ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ВИПРОБУВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ

03 Апр 2010

ГЕНЕРАТОР ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ВИПРОБУВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ

І.М. Двойненко

Одним з найважливіших етапів масового виробництва і сервісного обслуговування апаратури мовного телебачення є контроль і регулювання параметрів тракту формування телевізійного зображення. Удосконалення технічних засобів мовного телебачення, підвищення технічних та експлуатаційних характеристик, зниження трудомісткості їх виробництва та сервісного обслуговування, значною мірою залежать від впровадження ефективних і зручних методів вимірювання і контролю параметрів телевізійного зображення. Для оцінки параметрів і характеристик передавальної і приймальної телевізійної апаратури, а також для перевірки якості телевізійних зображень широко використовуються телевізійні випробувальні зображення. В якості випробувальних зображень застосовують спеціальні випробувальні таблиці, призначені для перевірки одного або декількох параметрів телевізійного зображення. Універсальні телевізійні таблиці, які складаються із сукупності елементів, що являють зміст спеціальних таблиць, дозволяють одночасно комплексно оцінити параметри перетворення телевізійного сигналу в тракті формування телевізійного зображення [1-3]. Це є дуже важливим при масовому виробництві сучасних телевізійної апаратури. Випробувальні зображення формуються електронними генераторами. Це досить складні електронні пристрої, що генерують прецизійні телевізійні відеосигнали випробувальних таблиць зі стандартними параметрами розкладання зображення, кодуванням кольору і звуку в системах PAL, SECAM, NTSC. Такі пристрої розробляють та випускають невеликими партіями фірми виробники телевізійної техніки для забезпечення власного виробництва і сервісного обслуговування продукції, що випускається.
Завдяки використанню сучасної елементної бази, прецинзійних мікросхем програмованої логіки, елементів мікроконтролерної техніки та відповідних САПР [4,5] вдалося ралізувати пристрій з високими технічними характеристиками і малими габаритами, який може формувати складні універсальні і спеціальні тестові телевізійні таблиці, необхідні для комплексної установки, контролю якості та регулювання телевізійного зображення в процесі виробництва, сервісного обслуговування та
ремонту сучасної телевізійної техніки.

ЛІТЕРАТУРА
Шмаков П.В. Телевидение. – М.: Связь, 1979. – 252 с.
Домбругов Р.М. Телевидение.: Высшая школа, 1988.― 210 с.
Джаконии В.Е. Телевидение. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007.
– С. 63-70.
Система автоматизированного проектирования фирмы Altera /
Комолов Д.А., Мяльк Р.А., Зобенко А.А., Филиппов А.С. – М.:
РадиоСофт, 2002. – 35 с.
Лопаткин А.В. P-CAD 2004. – СПб: БВХ – Петербург, 2006. – 212 с.

Read more on ГЕНЕРАТОР ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ВИПРОБУВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ...

РАЗ МЕТКА РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ ПРИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ РАСПОЗНАНИЯ РЕЧИ

27 марта 2010

РАЗ МЕТКА РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ ПРИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ РАСПОЗНАНИЯ РЕЧИ
Е.А. Савелий

В данном докладе рассматриваются общие проблемы распознавания речи, а также, в частности проблема обучения слабослышащих детей с помощью программы распознавания речи. На кафедре акустики и акустоэлектроники НТУУ (КПИ), совместно с Киевским центром слуховой реабилитации ВАБОС, исследуются возможности разработки программы для обучения тугослышащих детей речи. Cхема работы с ребенком выглядит следующим образом: подается звуковой сигнал в виде определенного слова. Ребенок, прослушав его с помощью наушников и слуховых аппаратов, пытается его воспроизвести в микрофон. После чего на экране высвечивается выданное им слово, а выше первоначальное. Таким образом, видя различия, ребенок пытается произносить слово до тех пор, пока не уловит механизм правильного произношения слова.
Разработка компьютерной программы распознавания речи состоит из нескольких этапов: подготовка данных; обучение программы; тестирование программы; анализ полученных результатов. На сегодняшний день исследование возможностей разработки рограммы для обучения слабослышащих детей является актуальной и перспективной научно-технической задачей. Существующие методы обучения являются малоэффективными и
имеют ряд недостатков: сложный процесс обучения; низкий уровень распознавания речи;
длительный период настройки системы на диктора. Разрабатываемая программа распознавания речи будет иметь следующие отличительные особенности: Высокий уровень точности распознавания; Дикторонезависимость; Украинская база слов словаря, которая является единственной как в Украине, так и за ее территорией.

Read more on РАЗ МЕТКА РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ ПРИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ РАСПОЗНАНИЯ РЕЧИ...

ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО КІНЕМАТОГРАФУ

25 марта 2010

ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО КІНЕМАТОГРАФУ
С.В. Борцов

На сьогоднішній день одним з пріоритетним напрямків розвитку кіновиробництва є цифровий кінематограф. Аналоговий кінематограф (E-cinema) на сьогоднішній день дуже активно витісняється цифровим кінематографом (D-cinema). Переваг у цифрового кінематографа дужебагато. Однією з найголовніших його переваг є те, що зйомка ведеться відразу в цифровому вигляді і зображення теж отримується цифровому вигляді. Відзнятий матеріал зберігається на серверах. Відсутність кіно плівки значно здешевлює процес зйомки, оскільки не потрібно тратити мільйони доларів на її придбання. Працювати та обробляти цифрове зо1.2.10 браженням набагато простіше ніж кіноплівку, хоча нинішні технології дозволяють перевести зображення з плівки в цифровий вигляд шляхом її сканування на фільм-сканерах . Але, разом з тим, досить великим недоліком цифрового кінематографу є висока вартість камер та всього іншого обладнання. Люди звикли знімати кіно на плівку, тому вони з обережністю відносяться до цифрового кіно, навіть трохи з недовірою.
Пройде ще немало років, поки кіновиробництво стане повністю цифровим, але воно обов’язково таким стане. У цифровому кінематографі існує декілька форматів зйомки: HD (high defi nition), 2К, 4К та 8К. Якщо коротко, то HD – це зйомка з роздільною здатністю в 1920Ч1080 пікселів, 2K подвоює розв’язну здатність до 2048 x1556 пікселів; 4K – і того більше, до 4096 x 3112 пікселів. Ну, а 8K виходить на приголомшуючі 7680 x 4320 пікселів. Саме цей стандарт,як вважає NHK, в остаточному підсумку, повинен тестуватись належним чином аж до 2016 року, а потім плавно перейти в серійне виробництво. На сьогоднішній день в багатьох країнах світу телетрансляція
ведеться в широкому форматі HD, де якість зображення значно краща ніж на звичайному аналоговому телебаченні. Україна, що ще не має сьогодні налагодженої мережі цифрового кінопрокату, дуже перспективна країна для впровадження всього технологічного ланцюжка електронного кінематографа: цифрового HD виробництва, цифрового HD-мовлення (розповсюдження) і цифрового HD-кінопоказу, а також в Україні є досить перспективними є D-cinema кінематограф та DІ-технології (Digital Intermediate). Цифрове кіно, зви чайно, ще повинне завоювати симпатії більшості глядачів, але елект ронний кінематограф має дуже великий потенціал, і швидкий розвиток цифрових технологій це підтверджує.

Read more on ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО КІНЕМАТОГРАФУ...

Аналiз та дослiдження методiв оцiнки параметрsв трафiка мультисервiсної мережi

20 марта 2010

Аналiз та дослiдження методiв оцiнки параметрsв трафiка мультисервiсної мережi

Пасічник Олександр Олексійович

Широкий діапазон швидкостей передачі — від декількох сот біт до сотень Мбіт/с, різний статичний характер інформаційних потоків, велике різноманіття мережевих конфігурацій — всі ці фактори значно ускладнюють опис трафіка в сучасних інформаційних системах. Фізична природа значних діапазонів вимірювання характеристик випадкових процесів передачі бітового трафіка в значній мірі зумовлена нерегулярністю генерації інформації джерелом. У даний час поява нових мережевих технологій привела до появи нових терміналів, що забезпечують: мультимедійні телекомунікації, послуги широкосмугового доступу, послуги із гарантією часу доставки і т.п. Мережі, котрі готові надати будь-які телекомунікаційні та інформаційні послуги, називають мультисервісними. Мультисервісна мережа зв'язку — це єдина телекомунікаційна інфраструктура для передачі, комутації трафіку різноманітного типу, що виникає при взаємодії користувачів та операторів послуг із контрольованими та гарантованими параметрами трафіку. Задача кожного оператора зв'язку — надати високу якість пропонованих послуг, тому актуальним є дослідження та розробка методик оцінки параметрів трафіку мультйсервісних мереж.

Read more on Аналiз та дослiдження методiв оцiнки параметрsв трафiка мультисервiсної мережi...

Віртуальне моделювання в без провідних системах зв’язку

20 марта 2010

Віртуальне моделювання в без провідних системах зв’язку

Безуглий Денис Сергеевич

Комп'ютерне моделювання (KM) є важливою сферою застосування комп'ютерних технологій, зокрема в області телекомунікаційних систем та мереж. Призначенням KM є визначення та оцінювання робочих параметрів, що є ключовими для конкретної системи чи процесу.

Read more on Віртуальне моделювання в без провідних системах зв’язку...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com