Последние статьи:

Translator

Сети

ТИПИ МОДУЛЯЦІЇ В WIMAX

15 Апр 2010

ТИПИ МОДУЛЯЦІЇ В WIMAX

О.І. Кустов

Алгоритм квадратурної амплітудної модуляції (QAM, Quadrature Amplitude Modulation) являє собою різновид багатопозиційної амплітудно-фазової модуляції. Цей алгоритм широко використовується при побудові сучасних модемів ТЧ. При використанні даного алгоритму сигнал що передається кодується одночасними змінами амплітуди синфазної (I) і квадратурної (Q) компонент несучого гармонійного коливання (fc), які зрушені по фазі один щодо одного на π/2 радіана. Результуючий сигнал Z формується при додаванні цих коливань. На малюнку представлений принцип формування результуючого коливання Z шляхом додавання вектора квадратурної складової Q з вектором сінфазної складової I. Амплітуда вектора Z визначається cпіввідношенням Аm, а кут, що цей вектор утворює з віссю абсцис, визначається співвідношенням ϕm.

Read more on ТИПИ МОДУЛЯЦІЇ В WIMAX...

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ BLUETOOTH В МЕДИЧНИХ ПРИСТРОЯХ

14 Апр 2010

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ BLUETOOTH В МЕДИЧНИХ ПРИСТРОЯХ

А.О. Волошин, Ю.В. Прокопенко

Протягом багатьох років задача бездротової передачі даних у близькому полі представляла значну проблему для розробників медичних сенсорів. Необхідність застосування високотехнологічних медичних сенсорів широко проявляється у всіх сферах медицини, де кабельні з’єднання приладів представляють велику незручність для лікарів, пацієнтів і обслуговуючого персоналу. При виборі бездротової технології для передачі даних в медичних пристроях був проведений порівняльний аналіз між подібними бездротовими технологіями. Враховуючи відмінні характеристики в області енергоспоживання (~ 1 мВт), діапазону частот (2.4…2.48 ГГц), безпеки даних, а також мережевих можливостей для передачі результатів виміювання, була обрана єдина стандартна технологія бездротової передачі даних – Bluetooth. Була запропонована модель медичного пристрою, з використанням Bluetooth–модуля, для передачі даних про стан пацієнта. Модель включає в себе: сенсор – на виході отримуємо електричний сигнал, мікроконтроллер, приймально-передавальна частина – робота якого регламентується протоколами бездротової передачі даних Bluetooth та пристрій для отримання та опрацювання інформації (телефон, комп’ютер…). Рівень пристосувань виконаний у вигляді профілів. Health Device Profi le – профіль для охорони здоров’я розроблений з метою забезпечення можливості використання технології передачі даних Bluetooth у медичній сфері та сфері фітнес застосувань в межах безпечних і чітко визначених напрямках [1]. Захист інформації є важливим чинником будь-якої технології зв’язку. Технічні вимоги Bluetooth визначають кілька можливостей захисту інформації. Крім обмеженого радіуса дії й використання стрибкоподібної перебудови частоти, що надзвичайно ускладнює перехоплення сигналу, технічні вимоги Bluetooth визначають також функції аутентификации й кодування. Особливо важливий захист інформації при передачі медичної інформації. Для цього був розроблений алгоритм безпечного простого встановлення зв’язку, який був нами запропонований, що дозволяє легше й безпечніше проходити стадії ідентифікації (упізнання обладнань) і шифрування. Застосування даної технології є назамінним та дуже перспективним в медичній сфері.

Read more on ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ BLUETOOTH В МЕДИЧНИХ ПРИСТРОЯХ...

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БЕЗПРОВОДОВИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ

11 Апр 2010

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БЕЗПРОВОДОВИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Н.В. Шишкова

За дуже короткі терміни безпроводові технології стали потужним інструментом обміну інформації у багатьох галузях людської діяльності. Технологія безпроводових мереж Wi-Fi є найзручнішою, оскільки забезпечує мобільність, легкість установлення та використання. Для якісної оцінки продуктивності роботи мережі використовують чисельні та імітаційні методи. Основою чисельних методів є математичні моделі, які враховують певні параметри мережі та принципи передачі даних. Методи імітаційного моделювання застосовують як незалежні методи, що дозволяють оцінити правильність чисельних методів завдяки побудові мережі у середовищі GPSS, MatLab та ін. Детально розглянуто основні принципи стандарту ІЕЕЕ 802.11, структуру різних типів побудови мережі та види керування в локальних мережах. На основі теоретичних відомостей у середовищі Matlab побудовано модель передачі інформації на фізичному рівні стандарту ІЕЕЕ 02.11b, яка дозволила проаналізувати залежність частоти появи помилки від значення сигнал/шум та від швидкості передачі даних. З’ясовано, що при збільшенні співвідношення сигнал/шум до 10…12 дБ, частота появи помилки спадає до нуля. Також розглянуто найпростіші математичні моделі побудови мережі для визначення параметрів ефективності її функціонування – початкову модель; модель ефекту захвату; модель, 94 що враховує вплив завад на передачу даних [1]; оцінено переваги та недоліки кожної з моделей. Результати моделювання дали змогу зробити наступні висновки: При побудові безпроводових мереж потрібно обирати компромісні рішення між надійністю каналу та швидкістю передачі інформації. При високому співвідношенні сигнал/шум можна використовувати менш досконалі методи модуляції, в плані завадозахищеності, без зниження якості зв’язку. При низьких значеннях сигнал/шум немає сенсу використовувати безпроводовий зв’язок як такий через неможливість забезпечити не- обхідну якість зв’язку. Безпроводові технології продовжують свій стрімкий розвиток у світі і вже сьогодні вони не відстають від проводових технологій за швидкістю і якістю передачі інформації[2].

Read more on ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БЕЗПРОВОДОВИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ...

ОПТИМАЛЬНІ СПОСОБИ ПОБУДОВИ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ZIGBEE

11 Апр 2010

ОПТИМАЛЬНІ СПОСОБИ ПОБУДОВИ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ZIGBEE

Т.О. Рябуш

Бездротові технології все більше поширюються у всі сфери життя. Все це стало можливим завдяки досягненням сучасних цифрових методів модуляції, кодування, пакетної обробки даних. Прогресивним кроком у розвитку безпроводового зв’язку було розроблення стандартних міжнародних протоколів передачі даних, що давали можливість об’єднати досвід спеціалістів різних країн і забезпечити сумісність пристроїв різноманітних виробників. Життєздатність бездротових технологій підтверджують успішно використовувані Bluetooth та Wi-Fi [1]. Однією з таких бездротових технології, що здатна завоювати ринок, є і ZigBee. Бездротова технологія ZigBee використовується в системах сбору даних та керування. Вона характеризується малим енергоспоживанням, надійністю передачі даних і захисту інформації, сумісна з пристроями різних виробників. Метою роботи є дослідження оптимальних способів побудови бездротової мережі на базі стандарту ІЕЕЕ 802.15.4 (ZigBee). Дослідити детально способи побудови мереж за технологією ZigBee та запропонувати варіанти топологій; провести розрахунок відповідності нормам електромагнітної сумісності вибраних прототипів пристроїв для створення мережі ZigBee, . Галузь застосування: побудова локальної мережі підприємства, зчитування інформації з мікроконтролерів виробничих машин, контроль стану виробничих машин для підвищення якості продукції, віддалене керування виробничими процесами [2]. В комунальному господарстві, в інженерних системах будівель бездротові пристрої ZigBee застосовуються для керування теплозабезпеченням, освітленням, кондиціюванням та вентиляцією, в системах пожежної безпеки, автоматичного пожежогасіння [3].
ЛІТЕРАТУРА:
Джим Гейер. Беспроводные сети. Первый шаг : Пер. с англ. – М. :
Издательский дом «Вильяме», 2005. – 192 с.: ил. – Парал. тит. англ.
В. Варгаузин. Радиосети для сбора данных от сенсоров, монитори-
нга и управления на основе стандарта IEEE 802.15.4 //ТелеМульти-
Медиа № 6, 2005.
www.zigbee.org

Read more on ОПТИМАЛЬНІ СПОСОБИ ПОБУДОВИ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ZIGBEE...

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ WI-FI И WIMAX

11 Апр 2010

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ WI-FI И WIMAX

Ю.А. Пучкова

Возможность в любое время в любом месте при любых условиях иметь доступ к неограниченным информационным ресурсам становится для современного человека одним из самых важных аспектов бытия. Чтобы обеспечить пользователя этими возможностями, требуются новые миниатюрные вычислительные машины, оснащенные технологиями передачи данных, голоса и видео, которые позволяли бы без проводов передавать данные на большие расстояния. Такие технологии уже разрабатываются и внедряются в мир электроники. И на данном этапе при выборе технологии важно знать её недостатки и аналоги, которые лишены их. Типичным примером является системы Wi-Fi и WiMAX. Стандарт Wi-Fi (Wireless Fidelity) изначально был разработан для быстрого развертывания беспроводных сетей связи малого радиуса действия (LAN). При внедренииWi-Fi возникло ряд сложностей, которые удалось избежать создателям системы WiMAX: В случае с Wi-Fi, сети изначально не планировались большими и вопрос системы контроля и управления качеством услуг (QoS) не был учтен. В то время, как в системе WiMAX на первом месте стоит именно этот показатель, который является очень высоким. Продукты Wi-Fi (оборудования) не совместимы между собой, и поэтому можно пользоваться только оборудованием одного производителя. В отличие от Wi-Fi, стандарт WiMAX изначально был  адуман для обеспечения взаимодействия оборудования разных разработчиков. В процессе эволюции стандарта Wi-Fi из него отделилось три самостоятельные версии – 802.11a, 802.11b, 802.11g. Которые имеют существенные отличия. Это приводит к весьма существенному общему удорожанию проектов. Чтобы избежать ошибок, каждая станция вынуждена слушать эфир случайное время перед тем, как начать отсылку данных. Подобная схема приводит к неоптимальному использованию разделяемой среды передачи по сравнению с WiMAX, в котором используется иерархическое подчинение. Таким образом, возможность связать существующие зоны доступа Wi-Fi при помощи более дальнего WiMAX выглядит многообещающе. В перспективе, такая конструкция превратится в интеллектуальную ячеистую сеть. И хотя система Wi-Fi по своим характеристикам проигрывает WiMAX. Однако, как всегда лучшее решение комбинация этих двух технологий.

Read more on СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ WI-FI И WIMAX...

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ «ОСТАННЬОЇ МИЛІ» ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ WIMАХ

10 Апр 2010

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ «ОСТАННЬОЇ МИЛІ» ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ WIMАХ

О.А. Мукомелов

В сучасному суспільстві існує потреба в своєчасному та якісному доступі до мережі інтернет. Саме тому, технології доступу до мережі інтернет розвиваються дуже швидко. Нові стандарти доступу вирішують не лише проблеми підвищення швидкості та якості надання послуг, але й питання зручності їх використання. Одним з таких стандартів і є WiMAX – телекомунікаційна технологія, розроблена з метою надання універсального безпроводового зв’язку на великих відстанях для широкого спектру . Технологія WiMAX являє собою стандарт безпроводового зв’язку, що забезпечує широкосмуговий доступ на великих відстанях. В порівнянні з кабельними лініями зв’язку та супутниковим доступом до мережі інтернет WiMAX є економічнішою та більш простою в експлуатації мережею. Сучасні технології передачі даних і зв’язку дозволяють забезпечувати високошвидкісну передачу даних на далеких відстанях. Проте ці рішення хороші лише для з’єднання крупних вузлів мережі – як правило, такими вузлами є провайдери. Вживання таких складних високошвидкісних рішень для зв’язку вузлів і кінцевих споживачів економічно абсолютно не вигідно. Тому перед провайдерами виникла так звана «проблема останньої милі» необхідність дешево і просто забезпечити абонентів швидким доступом в інтернет. Рішення «останньої милі» на базі технології WiMAX розгортаються в короткі терміни, забезпечують високу пропускну спроможність, економічно ефективні, забезпечують інформаційну безпеку операторові зв’язку і його клієнтам. Дане рішення особливо ефективне в тих районах, де кабельні мережі розвинені недостатньо або відсутня можливість з’єднання кабелем. Переваги рішення задачі «останньої милі» на базі технології WiMAX: передача голосу, даних і іншої інформації по одному каналу;система управління і підтримки експлуатації, видаленої діагностики знижує експлуатаційні витрати; система може використовуватися, як резерв для проводової інфраструктури для підвищення надійності.

Read more on ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ «ОСТАННЬОЇ МИЛІ» ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ WIMАХ...

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В АБОНЕНТСЬКИХ МЕРЕЖАХ WIMAX

10 Апр 2010

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В АБОНЕНТСЬКИХ МЕРЕЖАХ WIMAX

В.О. Матвієнко

Основними вимогами до сучасних систем радіозв’язку є висока швидкість та надійність передачі даних в складних умовах поширення сигналу. Саме тому дуже важливим є вивчення новітніх технологій, а також аналіз їх завадостійкості. WiMАХ – телекомунікаційна технологія, розроблена з метою забезпечення універсального безпровідного зв’язку на великих відстанях для широкого спектру пристроїв. Окрім ефективного опору таким завадам, як втрати у вільному просторі, ефект Допплера, шуми, вплив навколишнього середовища, WiMАХ відрізняється від інших технологій тим, що стабільно працює навіть за відсутності прямої видимості між антенами базової станції і абонентським пристроєм. Така можливість обумовлена стійкістю сигналу OFDM з багатьма підносійними до багатопроменевого поширення радіохвиль, що відбувається внаслідок відбиття сигналів від перешкод між базовою станцією та абонентським терміналом. OFDM (ортогональне частотне розділення з багатьма підносійними) – це метод модуляції потоку даних в одному частотному каналі, головний принцип якого заключається в тому, щоб розділити основний потік бітів на ряд паралельних підпотоків з низькою швидкістю передачі і потім використовувати їх для модуляції багатьох підносійних. З метою дослідження завадостійкості OFDM-сигналу в умовах багатопроменевого поширення радіохвиль в пакеті розширення Matlab 6.5 Simulink було створено модель, за допомогою якої здійснювалася модуляція сигналу, передача сигналу по каналу з селективними завмираннями, демодуляція та визначення кількості помилок в прийнятому сигналі. Результати дослідження показали, що зі збільшенням допплерівського зміщення збільшується кількість помилок в блоці бітів. Вплив ефекту Допплера на OFDM-сигнал є досить значним, проте навіть при найбільшому дослідженому значенні сигнал залишається достатньо близьким до переданого. Дослідження підтвердило, що збільшення відношення сигнал/шум покращує завадостійкість сигналу. Кількість помилок в блоці зменшується і при збільшенні кількості OFDM-символів в перевірочній послідовності. Було встановлено, що ідеальний канал не вносить завад в порівнянні з каналом з селективними завмираннями. Канал з неселективними завмираннями вносить завади, але менші, ніж у випадку каналу з селективними завмираннями. Отже, завадостійкість передачі даних в абонентських мережах WiMАХ забезпечує високий рівень зв’язку і якісний сервіс.

Read more on ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В АБОНЕНТСЬКИХ МЕРЕЖАХ WIMAX...

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ

10 Апр 2010

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ

Р.В. Мариляк

Одним з найголовніших завдань, які стоять перед сучасними телекомунікаційними мережами – це так звана технологія «останньої милі», надання якомога більшої смуги пропускання індивідуальним та корпоративним абонентам при мінімальних затратах. Єдиний шлях, що дозволяє закласти здатність мережі працювати з новими програмами, що вимагають все більшої швидкості передачі – це прокладення оптичного кабелю. При цьому є безліч варіантів вибору волоконно-оптичної технології доступу. Поряд із традиційними рішеннями (Ethernet, Micro SDH та ін.), з’явилися і нові рішення з використанням архітектури пасивних оптичних мереж PON (Passive Optical Network). Технологія PON полягає в тому, що між центральним вузлом, який називається OLT (Optical Line Terminal), та віддаленими абонентськими вузлами – ONU (Optical Network Unit), створюється повністю пасивна оптична мережа, яка має топологію дерева. В проміжних вузлах дерева розміщуються пасивні оптичні розгалужувачі, так звані спліттери – компактний прилад, який не потребує живлення та обслуговування. Розподільна мережа доступу PON, заснована на деревоподібній волоконній кабельній архітектурі з пасивними оптичними розгалужувачами у вузлах, можливо, є найбільш економічною і здатної забезпечити широкосмугову передачу різноманітних процесів. При цьому архітектура PON має необхідну ефективність нарощування як вузлів мережі, так і пропускної здатності, залежно від існуючих і майбутніх потреб абонентів. Технологія пасивних оптичних мереж дає змогу отримати при її організації ряд переваг: збільшення смуги пропускання – надання мультимедійних послуг на великих швидкостях; зменшення витрат – економія на оптичному волокні, обслуговуванні, керуванні тощо; збільшення прибутків. Технологія PON є однією з найперспективніших технологій організації мереж доступу, яка може стати основною архітектурою для організації цих мереж у майбутньому.

Read more on ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com