Последние статьи:

Translator

Связь

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В АБОНЕНТСЬКИХ МЕРЕЖАХ WIMAX

10 Апр 2010

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В АБОНЕНТСЬКИХ МЕРЕЖАХ WIMAX

В.О. Матвієнко

Основними вимогами до сучасних систем радіозв’язку є висока швидкість та надійність передачі даних в складних умовах поширення сигналу. Саме тому дуже важливим є вивчення новітніх технологій, а також аналіз їх завадостійкості. WiMАХ – телекомунікаційна технологія, розроблена з метою забезпечення універсального безпровідного зв’язку на великих відстанях для широкого спектру пристроїв. Окрім ефективного опору таким завадам, як втрати у вільному просторі, ефект Допплера, шуми, вплив навколишнього середовища, WiMАХ відрізняється від інших технологій тим, що стабільно працює навіть за відсутності прямої видимості між антенами базової станції і абонентським пристроєм. Така можливість обумовлена стійкістю сигналу OFDM з багатьма підносійними до багатопроменевого поширення радіохвиль, що відбувається внаслідок відбиття сигналів від перешкод між базовою станцією та абонентським терміналом. OFDM (ортогональне частотне розділення з багатьма підносійними) – це метод модуляції потоку даних в одному частотному каналі, головний принцип якого заключається в тому, щоб розділити основний потік бітів на ряд паралельних підпотоків з низькою швидкістю передачі і потім використовувати їх для модуляції багатьох підносійних. З метою дослідження завадостійкості OFDM-сигналу в умовах багатопроменевого поширення радіохвиль в пакеті розширення Matlab 6.5 Simulink було створено модель, за допомогою якої здійснювалася модуляція сигналу, передача сигналу по каналу з селективними завмираннями, демодуляція та визначення кількості помилок в прийнятому сигналі. Результати дослідження показали, що зі збільшенням допплерівського зміщення збільшується кількість помилок в блоці бітів. Вплив ефекту Допплера на OFDM-сигнал є досить значним, проте навіть при найбільшому дослідженому значенні сигнал залишається достатньо близьким до переданого. Дослідження підтвердило, що збільшення відношення сигнал/шум покращує завадостійкість сигналу. Кількість помилок в блоці зменшується і при збільшенні кількості OFDM-символів в перевірочній послідовності. Було встановлено, що ідеальний канал не вносить завад в порівнянні з каналом з селективними завмираннями. Канал з неселективними завмираннями вносить завади, але менші, ніж у випадку каналу з селективними завмираннями. Отже, завадостійкість передачі даних в абонентських мережах WiMАХ забезпечує високий рівень зв’язку і якісний сервіс.

Read more on ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В АБОНЕНТСЬКИХ МЕРЕЖАХ WIMAX...

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НИЗЬКООРБІТАЛЬНИХ СИСТЕМ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

10 Апр 2010

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НИЗЬКООРБІТАЛЬНИХ СИСТЕМ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Р.С. Борисенко

Потреби сучасного суспільства в обміні різного роду інформацією стимулюють швидкий розвиток систем супутниковому зв’язку. Однак традиційні високоорбітальні супутникові системи зв’язку вимагають використання громіздкого й дорогого устаткування наземних станцій, які часто недоступні масовому користувачеві. Тому одночасно зі створенням таких систем іде проектування й активне будівництво глобальних систем персонального рухомого супутниковому зв’язку із супутниками на низьких орбітах [1]. Мета доповіді  розглянути особливості та перспективи телекомунікаційних систем з використанням низькоорбітальних супутникових апаратів. Завдяки проходженню супутників в один за іншим і розташуванню їх орбіт у різних площинах, забезпечується повне покриття земної поверхні зонами огляду й безперервна видимість супутників з наземних станцій. За цих умов збільшення числа супутників компенсується зниенням витрат на їхнє виведення (кілька супутників за один раз) [2]. Низькоорбітальні супутникові системи глобального зв’язку можна розділити на системи пакетного передавання даних і системи радіотелефонного зв’язку, що надають, крім послуг систем першого типу, можливість обміну мовною інформацією в телефонному режимі [2]. В майбутньому мікромініатюризація функціональних пристроїв супутникових комунікацій, застосування арсеніду галію та фосфата індію і впровадження композиційних матеріалів зробить низькоорбітальні супутникові системи більш конкурентноздатними порівняно з традиційними наземними телекомунікаційними системами [3].

Read more on ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НИЗЬКООРБІТАЛЬНИХ СИСТЕМ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ...

ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПОКРИТТЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ

10 Апр 2010

ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПОКРИТТЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ

Н.І. Бойчук

В сучасному світі прогресує розвиток мереж мобільного радіозв‘язку: стільникових, транкінгових, пейджингових мереж, мереж абонентського радіодоступу. Велика кількість радіозасобів, мобільних операторів створює проблему ефективного використання радіочастотного спектру; постає задача раціонального визначення зон покриття мобільних мереж. Частотно-територіальне планування мереж радіозв‘язку передбачає вибір структури мережі, місця встановлення базових станцій, розподіл частот між базовими станціями. Окрім цього планування забезпечує внутрішньосистемну і міжсистемну електромагнітну сумісність радіозасобів. Внутрішньосистемна сумісність забезпечує ЕМС між радіостанціями мережі і радіозасобами інших систем, що працюють в одній чи сусідніх смугах частот і є потенційними джерелами завад. Під час планування мереж мобільного зв‘язку зону покриття мережі визначають на основі статистичних і детермінованих методів, враховуючи параметри, що описують географічний район розгортання мережі. Статистичні методи прогнозу основані на вибірці вимірювань реальних сигналів. Згідно з цими методами зони покриття базових станцій моделюють кругом, радіус якого відповідає заданому відсотку глобальних зон з якісним зв‘язком на його межі, або визначають межу зони покриття як сукупність точок віддалень елементарних майданчиків просторового рознесення від базових станцій за азимутальними кутами до своїх граничних значень. Детерміновані методи прогнозу зон покриття мобільних мереж основані на врахуванні факторів впливу перешкод на трасі поширення сигналу від базових станцій до елементарних майданчиків просторового рознесення. Якщо аналізувати енергетичну модель радіолінії мобільного зв‘язку, то характер флуктуацій амплітуди сигналу в глобальній зоні визначають медіанним значенням поля, середньоквадратичним відхиленням його флуктуацій і параметром, який характеризує наявність чи відсутність умов прямої видимості між фазовими центрами антен базових станцій і абонента за умовами поширення на інтервалі. Метод прогнозування напруженості поля оснований на загальній теорії дифракції і враховує дифракційні втрати від одного чи двох клиноподібних перешкод на місцевості.
Метою дослідження є порівняльний аналіз методів прогнозування зон покриття мобільних мереж та визначення найбільш раціонального з них.

Read more on ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПОКРИТТЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ...

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СТОХАСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ

05 Апр 2010

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СТОХАСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ

О.О. Паненко

На сьогоднішній день однією з ключових проблем проектування електронно-інформаційних систем стало моделювання стохастичних процесів та систем. Галузь науки з цією предметною областю називається стохастичною інформаційною електронікою. Будь-який процес в електронно-інформаційній системі, наприклад, детермінований або стаціонарний випадковий можна розглядати як окремий випадок нестаціонарного випадкового процесу [1]. Проблемою є відсутність посібників з аналізу НВП у ЕІС. Основною причиною цього є відсутність єдиного підходу до визначення поняття «спектр НВП». Частина дослідників віддає перевагу спектру Раєвського, інша – спектру Вігнера-Віля. Недослідженість цієї області робить її перспективною для досліджень. При моделюванні стохастичних інформаційних каналів можна розглянути три випадки: вплив – детермінований, канал стохастичний; вплив – стохастичний, канал детермінований; вплив стохастичний, канал стохастичний [2]. Автором розглянуто другий випадок, коли на детермінований канал діє стохастичний процес. Обрано саме цей випадок тому що він є доволі розповсюдженим при моделюванні електронних кіл. В якості приклада розлянута модель типу «вхід-вихід», а саме взаємозв’язок між впливом та відгуком як в часовій так і в частотній області. Продемонстровано технологію спектрального розрахунку кореляційних характеристик відгуку лінійної аналогової непараметричної системи на стаціонарний випадковий вплив. В якості прикладу лінійної аналогової непараметричної системи було використано коло другого порядку.

ЛІТЕРАТУРА:
Вибрані задачі імовірнісного часо-частотного аналізу інформацій-
них систем / В.О. Геранін, Д.С. Лященко, Т.В. Мовчан, Л.Д. Писаре-
нко, О.В. Рибальський, С.М. Хотяїнцев.: Навчальний посібник. – К.:
ВПФ УкрІНТЕІ, 2001. – 128 с., іл.
Писаренко Л.Д. Актуальна проблема моделювання сучасної стохас-
тичної електроніки // Электроника и связь. – 1998. – № 5. – С. 154-
162.

Read more on МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СТОХАСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ...

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ HOME PLUG AV

01 Апр 2010

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ HOME PLUG AV

Б.И. Балинский

Исследуемым объектом является технология передачи видеосигнала через электросеть. Теоретической основой является технология Powerline, используемая для передачи данных через электросеть. Электросеть как среда передачи данных менее благоприятна, даже чем радиоканал. Причина в том, что передаточная функция изменяется в очень широких пределах, а главное, непредсказуемо, к тому же по-разному на разных частотах. Разработчикам технологии пришлось столкнуться с определёнными трудностями, такими как: развязка канала передачи данных от высокого напряжения, организация высокой скорости передачи данных, устранение интерференции, адаптация к изменениям характеристик канала. Все они были преодолены в стандарте HomePlug Powerline.
Для передачи данных выделена полоса частот, далеко отстоящая от 50 Гц, – частоты электротока. Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных используется широкий высокочастотный спектр: 4,3…20,9 МГц. Применяемый способ передачи данных – OFDM. Он обеспечивает разделение большого потока данных на более мелкие и передачу каждого из них на своей частоте. Для повышения достоверности передачи используется избыточное кодирование. Сначала формируется спектр (комплексный) OFDM символа, потом при помощи обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ) формируется его временная реализация. Между OFDM символами вставляется специальный защитный символ, который служит для предотвращения межсимвольной интерференции, возникающей из-за непостоянства канала по частоте. Для расшифровки сообщения, на приёмном конце используется соответственно прямое быстрое преобразование Фурье (БПФ). Используемый тип модуляции – дифференциальная квадратурная фазовая модуляция со сдвигом (DQPSK). Технологию применяют для передачи телевизионного видео высокой четкости. Данные мы можем передавать, используя беспроводные средства коммуникации, а вот когда нужно подключить телевизор, обойдясь без протягивания проводов, то эта технология явно имеет преимущество. Подсоединяем адаптер к электропроводке, и телевизор подключен. Скорость передачи данных 400  Мбит достаточная для подключения одновременно трех ТВ приёмников. Современные алгоритмы работы технологии позволяют широко использовать её в быту, где она достаточно хорошо себя зарекомендовала.

Read more on ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ HOME PLUG AV...

ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОМОДОВИХ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН ДЛЯ ВОЛОКОННО– ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ`ЯЗКУ З СИСТЕМОЮ УЩІЛЬНЕННЯ ПО ДОВЖИНІ ХВИЛІ

01 Апр 2010

ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОМОДОВИХ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН ДЛЯ ВОЛОКОННО– ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ`ЯЗКУ З СИСТЕМОЮ УЩІЛЬНЕННЯ ПО ДОВЖИНІ ХВИЛІ

І.С. Сотник

Практична значемість досліджень волоконно– оптичних систем передавання данних та компонентів таких мереж пов`язана із стрімким ростом розвитку комп`ютерних мереж та необхідністю ущільнення зберігання, передачі та обробки поточної інформації, тобто збільшенням мережевого трафіку. Матеріалами для данної роботи стали періодичні видання та поточні публікації в мережі інтернет, на основі яких було зроблено порівняльний аналіз існуючих типів волокон. За допомогою математичних
методів та програмного забезпечення Softview було проектовано лінію оптичного зв`язку. Значну увагу приділено розгляданню основних існуючих стандартів волокон, їх взаємному порівнянню, в наслідок чого було виявлено найбільш типові стандарти передачі данних. Результати наведені у вигляді таблиці 1. Для практичного засвоєння здобутих знань було розраховано реальний канал передачі данних із Украіни («Львівська Політехніка») до Польщі згідно з технічними вимогами замовника. Результати проектування представлені у вигляді таблиці 2.

Read more on ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОМОДОВИХ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН ДЛЯ ВОЛОКОННО– ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ`ЯЗКУ З СИСТЕМОЮ УЩІЛЬНЕННЯ ПО ДОВЖИНІ ХВИЛІ...

ДЕГРАДАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

29 марта 2010

ДЕГРАДАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ
В.А. Курка

В настоящее время волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) используют наиболее часто при построении информационных сетей. Они характеризуются двумя параметрами: затуханием и дисперсией, которые влияют на деградацию передаваемого сигнала по ВОЛС. Целью работы является исследования физических механизмов, которые приводят к деградации оптического сигнала при передаче по ВОЛС, а именно: затухание и дисперсия сигнала, а также исследования различных методов компенсации паразитных эффектов. Предметом исследования являются параметры сигнала на которые влияет затухание и дисперсия сигнала. Метод исследования – анализ физических механизмов, которые приводят к деградации оптического сигнала при передаче по ВОЛС на основе литературных данных и информации из интернета. Чем меньше затухание и чем меньше дисперсия распространяемого сигнала в волокне, тем больше может быть расстояние между регенерационными участками или повторителями. Были рассчитаны технические характеристики магистральной ВОЛС. После расчетов обнаружено, что в настоящий момент по волоконно-оптическому кабелю (ВОК) невозможна передача информации со скоростью 9953,28 Мбит/с из-за значительного уширения оптических импульсов вследствие хроматической дисперсии на выходе оптического волокна. Для решения образовавшейся проблемы была предложена 31 компенсация дисперсии специальным устройством (модулем компенсации дисперсии). Было произведено сравнение возможных методов компенсации дисперсии, и на основании соответствующих технических характеристик из предлагаемых на сегодняшний момент модулей был выбран наиболее эффективный. С учетом компенсации дисперсии были проведены повторные расчеты. На основе полученных результатов был сделан вывод, что после компенсации дисперсии технические характеристики данного ВОК полностью удовлетворяют требованиям цифровой системы передачи информации со скоростью 9953,28 Мбит/с по дисперсии и затуханию.

Read more on ДЕГРАДАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ...

ПІДСИЛЮВАЧІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ВОЛЗ НА ДОВЖИНАХ ХВИЛЬ 1310 ТА 1550 НМ

29 марта 2010

ПІДСИЛЮВАЧІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ВОЛЗ НА ДОВЖИНАХ ХВИЛЬ 1310 ТА 1550 НМ
В.В. Кудрявський, М.Р. Домбругов

Системи зв’язку стали однією з основ розвитку суспільства. Попит на послуги широкосмугового доступу в Інтернет постійно зростає. Задовольнити потреби суспільства в передачі інформації можна тільки на основі волоконно-оптичних систем зв’язку. Через затухання існують межі відстаней, на яких можлива передача сигналів по ВОЛЗ. У зв’язку з цим виникла необхідність в оптичних підсилювачах. Існує два основні види оптичних підсилювачів: підсилювачі, що використовують раманівське розсіяння та підсилювачі на домішковому волокні. Обидва типи підсилювачів мають низький рівень шумів і можуть використовуватися у ВОЛЗ, проте їх конструктивні особливості визначають специфіку використання того чи іншого типу. З метою визначення довжини регенераційної ділянки були проведені розрахунки для волокна з типовим показником кілометрового затухання 30 0,22 дБ/км. В якості підсилювачів були взяті підсилювач на ефекті Рамана та ербіевий підсилювач, що випускаються промисловістю з типовими коефіцієнтами підсилення 33 та 15 дБ. З отриманих даних видно, що максимальна довжина ВОЛЗ без використання підсилювачів складає 130 км, довжина регенераційної ділянки підсилювачів на ефекті Рамана складає 59,2 км, а ербіевих підсилювачів – 122,6 км. Ербієві підсилювачі завдяки більшому коефіцієнту підсилення доцільно застосовувати при передачі сигналів на великі відстані у системах DWDM.
Раманівські підсилювачі можна використовувати у міських лініях зв’язку, котрі працюють на системах CWDM, оскільки вони є дешевшими та мають широку смугу підсилення. Також можливе використання у підводних лініях зв’язку, оскільки вони можуть бути встановлені на одному з кінців лінії. Можна використовувати комбіновані системи з раманівськими та ербієвими підсилювачами.

Read more on ПІДСИЛЮВАЧІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ВОЛЗ НА ДОВЖИНАХ ХВИЛЬ 1310 ТА 1550 НМ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com