Последние статьи:

Translator

Телекоммуникации

Система EV-DO. Зворотній канал

17 июня 2010

Система EV-DO. Зворотній канал

Юдаїчев Андрій Вікторович

Система EV-DO відноситься до систем третього покоління. Принципова відмінність технології 3-го покоління від попередніх – можливість забезпечити весь спектр сучасних послуг (передачу мови, роботу в режимі комутації каналів і комутації пакетів взаємодія з додатками Internet, симетричну й асиметричну передачу інформації з високою якістю зв'язку) і в той же час гарантувати сумісність з існуючими системами. Новою якістю цих систем є також те, що вони дозволяють компаніям-операторам самостійно розробляти додатки, функції і послуги, орієнтуючись на вимоги конкретного регіону і ріст попиту на визначені послуги.

Read more on Система EV-DO. Зворотній канал...

Варианты модернизации радиорелейных линий с помощью применения комбинированной модуляции КАМ-ЧМ

16 июня 2010

Варианты модернизации радиорелейных линий с помощью применения комбинированной модуляции КАМ-ЧМ

Бадин Григорий Борисович

Согласно [1] полоса пропускания тракта промежуточной частоты для ЧМ сигнала в 27-28 МГц определяется по формуле Карсона с некоторым запасом из расчета ширины линейного спектра ТВ ствола — 9,023 МГц (ширина телефонного ствола в 1320 каналов ТЧ такая же). При этом в состав этого спектра входил видеосигнал шириной в 6 МГц, звуковые поднесущие и пилот-сигнал. При использовании  радиорелейного ствола для передачи цифровой информации с помощью КАМ, эффективной полосой, которой можно оперировать, является примерно 8 МГц в полосе 0,5-8,5 МГц, поскольку для многих РРС в телефонных стволах присутствует полоса для служебной связи в начале линейного спектра, а в конце спектра присутствует пилот-сигнал, наличие которого для многих систем является обязательным, рис.1.

Read more on Варианты модернизации радиорелейных линий с помощью применения комбинированной модуляции КАМ-ЧМ...

Моделювання алгоритму контролю швидкості в прямому каналі системи CDMA2000 1X EV-DO

16 июня 2010

Моделювання алгоритму контролю швидкості в прямому каналі системи CDMA2000 1X EV-DO

Новосьолов Олександр Юрійович

Максимальна швидкість передачі даних в прямому каналі залежить від значення індексу DRC, який передається терміналом доступу. Значення індексу DRC в свою чергу залежить від відношення сигнал/шум на вході терміналу доступу.

Read more on Моделювання алгоритму контролю швидкості в прямому каналі системи CDMA2000 1X EV-DO...

ТИПИ МОДУЛЯЦІЇ В WIMAX

15 Апр 2010

ТИПИ МОДУЛЯЦІЇ В WIMAX

О.І. Кустов

Алгоритм квадратурної амплітудної модуляції (QAM, Quadrature Amplitude Modulation) являє собою різновид багатопозиційної амплітудно-фазової модуляції. Цей алгоритм широко використовується при побудові сучасних модемів ТЧ. При використанні даного алгоритму сигнал що передається кодується одночасними змінами амплітуди синфазної (I) і квадратурної (Q) компонент несучого гармонійного коливання (fc), які зрушені по фазі один щодо одного на π/2 радіана. Результуючий сигнал Z формується при додаванні цих коливань. На малюнку представлений принцип формування результуючого коливання Z шляхом додавання вектора квадратурної складової Q з вектором сінфазної складової I. Амплітуда вектора Z визначається cпіввідношенням Аm, а кут, що цей вектор утворює з віссю абсцис, визначається співвідношенням ϕm.

Read more on ТИПИ МОДУЛЯЦІЇ В WIMAX...

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ BLUETOOTH В МЕДИЧНИХ ПРИСТРОЯХ

14 Апр 2010

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ BLUETOOTH В МЕДИЧНИХ ПРИСТРОЯХ

А.О. Волошин, Ю.В. Прокопенко

Протягом багатьох років задача бездротової передачі даних у близькому полі представляла значну проблему для розробників медичних сенсорів. Необхідність застосування високотехнологічних медичних сенсорів широко проявляється у всіх сферах медицини, де кабельні з’єднання приладів представляють велику незручність для лікарів, пацієнтів і обслуговуючого персоналу. При виборі бездротової технології для передачі даних в медичних пристроях був проведений порівняльний аналіз між подібними бездротовими технологіями. Враховуючи відмінні характеристики в області енергоспоживання (~ 1 мВт), діапазону частот (2.4…2.48 ГГц), безпеки даних, а також мережевих можливостей для передачі результатів виміювання, була обрана єдина стандартна технологія бездротової передачі даних – Bluetooth. Була запропонована модель медичного пристрою, з використанням Bluetooth–модуля, для передачі даних про стан пацієнта. Модель включає в себе: сенсор – на виході отримуємо електричний сигнал, мікроконтроллер, приймально-передавальна частина – робота якого регламентується протоколами бездротової передачі даних Bluetooth та пристрій для отримання та опрацювання інформації (телефон, комп’ютер…). Рівень пристосувань виконаний у вигляді профілів. Health Device Profi le – профіль для охорони здоров’я розроблений з метою забезпечення можливості використання технології передачі даних Bluetooth у медичній сфері та сфері фітнес застосувань в межах безпечних і чітко визначених напрямках [1]. Захист інформації є важливим чинником будь-якої технології зв’язку. Технічні вимоги Bluetooth визначають кілька можливостей захисту інформації. Крім обмеженого радіуса дії й використання стрибкоподібної перебудови частоти, що надзвичайно ускладнює перехоплення сигналу, технічні вимоги Bluetooth визначають також функції аутентификации й кодування. Особливо важливий захист інформації при передачі медичної інформації. Для цього був розроблений алгоритм безпечного простого встановлення зв’язку, який був нами запропонований, що дозволяє легше й безпечніше проходити стадії ідентифікації (упізнання обладнань) і шифрування. Застосування даної технології є назамінним та дуже перспективним в медичній сфері.

Read more on ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ BLUETOOTH В МЕДИЧНИХ ПРИСТРОЯХ...

ОПТИМАЛЬНІ СПОСОБИ ПОБУДОВИ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ZIGBEE

11 Апр 2010

ОПТИМАЛЬНІ СПОСОБИ ПОБУДОВИ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ZIGBEE

Т.О. Рябуш

Бездротові технології все більше поширюються у всі сфери життя. Все це стало можливим завдяки досягненням сучасних цифрових методів модуляції, кодування, пакетної обробки даних. Прогресивним кроком у розвитку безпроводового зв’язку було розроблення стандартних міжнародних протоколів передачі даних, що давали можливість об’єднати досвід спеціалістів різних країн і забезпечити сумісність пристроїв різноманітних виробників. Життєздатність бездротових технологій підтверджують успішно використовувані Bluetooth та Wi-Fi [1]. Однією з таких бездротових технології, що здатна завоювати ринок, є і ZigBee. Бездротова технологія ZigBee використовується в системах сбору даних та керування. Вона характеризується малим енергоспоживанням, надійністю передачі даних і захисту інформації, сумісна з пристроями різних виробників. Метою роботи є дослідження оптимальних способів побудови бездротової мережі на базі стандарту ІЕЕЕ 802.15.4 (ZigBee). Дослідити детально способи побудови мереж за технологією ZigBee та запропонувати варіанти топологій; провести розрахунок відповідності нормам електромагнітної сумісності вибраних прототипів пристроїв для створення мережі ZigBee, . Галузь застосування: побудова локальної мережі підприємства, зчитування інформації з мікроконтролерів виробничих машин, контроль стану виробничих машин для підвищення якості продукції, віддалене керування виробничими процесами [2]. В комунальному господарстві, в інженерних системах будівель бездротові пристрої ZigBee застосовуються для керування теплозабезпеченням, освітленням, кондиціюванням та вентиляцією, в системах пожежної безпеки, автоматичного пожежогасіння [3].
ЛІТЕРАТУРА:
Джим Гейер. Беспроводные сети. Первый шаг : Пер. с англ. – М. :
Издательский дом «Вильяме», 2005. – 192 с.: ил. – Парал. тит. англ.
В. Варгаузин. Радиосети для сбора данных от сенсоров, монитори-
нга и управления на основе стандарта IEEE 802.15.4 //ТелеМульти-
Медиа № 6, 2005.
www.zigbee.org

Read more on ОПТИМАЛЬНІ СПОСОБИ ПОБУДОВИ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ZIGBEE...

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ WI-FI И WIMAX

11 Апр 2010

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ WI-FI И WIMAX

Ю.А. Пучкова

Возможность в любое время в любом месте при любых условиях иметь доступ к неограниченным информационным ресурсам становится для современного человека одним из самых важных аспектов бытия. Чтобы обеспечить пользователя этими возможностями, требуются новые миниатюрные вычислительные машины, оснащенные технологиями передачи данных, голоса и видео, которые позволяли бы без проводов передавать данные на большие расстояния. Такие технологии уже разрабатываются и внедряются в мир электроники. И на данном этапе при выборе технологии важно знать её недостатки и аналоги, которые лишены их. Типичным примером является системы Wi-Fi и WiMAX. Стандарт Wi-Fi (Wireless Fidelity) изначально был разработан для быстрого развертывания беспроводных сетей связи малого радиуса действия (LAN). При внедренииWi-Fi возникло ряд сложностей, которые удалось избежать создателям системы WiMAX: В случае с Wi-Fi, сети изначально не планировались большими и вопрос системы контроля и управления качеством услуг (QoS) не был учтен. В то время, как в системе WiMAX на первом месте стоит именно этот показатель, который является очень высоким. Продукты Wi-Fi (оборудования) не совместимы между собой, и поэтому можно пользоваться только оборудованием одного производителя. В отличие от Wi-Fi, стандарт WiMAX изначально был  адуман для обеспечения взаимодействия оборудования разных разработчиков. В процессе эволюции стандарта Wi-Fi из него отделилось три самостоятельные версии – 802.11a, 802.11b, 802.11g. Которые имеют существенные отличия. Это приводит к весьма существенному общему удорожанию проектов. Чтобы избежать ошибок, каждая станция вынуждена слушать эфир случайное время перед тем, как начать отсылку данных. Подобная схема приводит к неоптимальному использованию разделяемой среды передачи по сравнению с WiMAX, в котором используется иерархическое подчинение. Таким образом, возможность связать существующие зоны доступа Wi-Fi при помощи более дальнего WiMAX выглядит многообещающе. В перспективе, такая конструкция превратится в интеллектуальную ячеистую сеть. И хотя система Wi-Fi по своим характеристикам проигрывает WiMAX. Однако, как всегда лучшее решение комбинация этих двух технологий.

Read more on СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ WI-FI И WIMAX...

ОСОБЛИВОСТІ ПАРАМЕТРІВ WCDMA ПРИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

11 Апр 2010

ОСОБЛИВОСТІ ПАРАМЕТРІВ WCDMA ПРИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

І.М. Полова

Системи рухомого зв’язку другого покоління, такі як, наприклад, система GSM, дозволяють передавати мовний трафік. Можливості щодо передачі даних у системах другого покоління є значно обмеженими через особливості технологій доступу та формування сигналів, завдяки чому і виникає потреба в розвитку та запровадженні систем третього покоління для забезпечення послуг з високою швидкістю передачі, що дозволяють передавати і приймати високоякісну відеота звукову інформацію, забезпечувати високошвидкісний доступ до мереж з комутацією пакетів та ін. В основі більшості систем третього покоління лежить технологія WCDMA, оскільки вона задовольняє основним вимогам IMT-2000. Зокрема, ця технологія обрана основним радіоінтерфейсом системи UMTS.  Здійснено дослідження особливостей організації, структури, основних параметрів каналів та сигналів, що використовуються в UMTS, аналіз методів управління потужністю та принципів передачі інформації в цій системі. Завданням даної роботи є огляд та характеристика основних видів каналів, що використовуються в WCDMA, напрями їх використання, принципи функціонування, розглянуто технологію мультиплексування каналів та методи управління потужністю, принципи передачі даних на каналі «вниз». В роботі досліджено особливості формування сигналів в системі UMTS, зокрема використання ортогональних кодових послідовностей зі змінним коефіцієнтом розширення (OVSF коди) та псевдовипадкових послідовностей Голда, з’ясовано, що коефіцієнт розширення спектру пов’язаний з швидкістю передачі даних, показано, що вибір каналоутворюючого коду з певним коефіцієнтом розширення значно вливає на граничну кількість абонентів в соті, тобто параметри сигналів в системі UMTS впливають не лише на фізичні характеристики цієї системи,такі як швидкість передачі даних, а й на ємність системи зв’язку. Таким чином саме технологія WCDMA стала оптимальним рішенням проблеми швидкісної передачі даних. При її використанні системи персонального зв’язку отримають можливість забезпечувати високоякісну передачу інформації (повідомлень, зображень та відео даних) з достатньо якісною системою захисту інформації.

Read more on ОСОБЛИВОСТІ ПАРАМЕТРІВ WCDMA ПРИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com