Последние статьи:

Translator

Информационные системы

Особливості технології CDMA2000 1X EV-DO

16 июня 2010

Особливості технології CDMA2000 1X EV-DO

Новосьолов Олександр Юрійович

Необхідність переходу до покоління 3G обумовлена високим попитом на послуги в першу чергу мобільного високошвидкісного інтернету, оскільки інтернет став невід’ємною частиною ділового і повсякденного життя, тому першочерговою задачею для будь-якого мобільного оператора є розгортання мереж на базі технології 3-го покоління. Мережі мобільного зв’язку 3-го покоління повинні забезпечувати визначені значення швидкості передачі для різних ступенів мобільності абонента (тобто різних швидкостей його руху) у залежності від величини зони покриття — до 2,048 Мбіт/с при низькій мобільності (швидкість менш 3 км/ч) і локальній зоні покриття;

Read more on Особливості технології CDMA2000 1X EV-DO...

ОПТИМАЛЬНЕ ДЕТЕКТУВАННЯ В КАНАЛІ ЗАТУХАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ПРОГРАМУВАННЯ

11 Апр 2010

ОПТИМАЛЬНЕ ДЕТЕКТУВАННЯ В КАНАЛІ ЗАТУХАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ПРОГРАМУВАННЯ

А.Є. Поляков

Проблема оптимального детектування в каналі затухання активно досліджується вченими в останній час, у зв`язку з бурхливим обговоренням проектування систем мобільного зв`язку четвертого покоління. Більшість подібних задач сьогодні розв`язуються за допомоги побудови моделей, що враховують велику кількість параметрів. При цьому стандартні подходи до знаходження оптимальних параметрів, за яких система буде працювати найбільш ефективно або неможливо використати або дуже важко. Тому подібні задачі починають розв`язувати за допомогою генетичних алгоритмів програмування. Задачу оптимізації можна було би розв’язувати і класичними методами, але з появою додаткових умов доводилося би починати моделювання та розв`язок заново з самого початку. Генетичні алгоритми побудовані таким чином, що внесення додаткових умов є легким та економічним. Оскільки системи мобільного зв’язку проектуються для реальних територій, тому в умовах міста не тільки забудова а іноді і характер місцевості може змінитися протягом функціонування мережі, тому застосування генетичних алгоритмів дозволяє здешевити та полегшити дослідження якості мережі. Більшість понять в генетичних алгоритмах були запозичені з біології оскільки часто роботу генетичних алгоритмів оцінюють та порівнюють з роботою головного мозку. В досліджувані роботі будуть досліджуватись відомі методи детектування в каналі затухання та наводитись їхня порівняльна характеристика. На основі характеристики, найбільш ефективніший метод буде обраний для більш поглибленого вивчення. Побудувавши модель для обраного методу, в моїй роботі буде зроблена оцінка змін детектування в залежності від змін параметрів моделі. На основі цих досліджень буде зроблений висновок про найбільш ефективні параметри для моделі.

Read more on ОПТИМАЛЬНЕ ДЕТЕКТУВАННЯ В КАНАЛІ ЗАТУХАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ПРОГРАМУВАННЯ...

ОСОБЛИВОСТІ ПАРАМЕТРІВ WCDMA ПРИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

11 Апр 2010

ОСОБЛИВОСТІ ПАРАМЕТРІВ WCDMA ПРИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

І.М. Полова

Системи рухомого зв’язку другого покоління, такі як, наприклад, система GSM, дозволяють передавати мовний трафік. Можливості щодо передачі даних у системах другого покоління є значно обмеженими через особливості технологій доступу та формування сигналів, завдяки чому і виникає потреба в розвитку та запровадженні систем третього покоління для забезпечення послуг з високою швидкістю передачі, що дозволяють передавати і приймати високоякісну відеота звукову інформацію, забезпечувати високошвидкісний доступ до мереж з комутацією пакетів та ін. В основі більшості систем третього покоління лежить технологія WCDMA, оскільки вона задовольняє основним вимогам IMT-2000. Зокрема, ця технологія обрана основним радіоінтерфейсом системи UMTS.  Здійснено дослідження особливостей організації, структури, основних параметрів каналів та сигналів, що використовуються в UMTS, аналіз методів управління потужністю та принципів передачі інформації в цій системі. Завданням даної роботи є огляд та характеристика основних видів каналів, що використовуються в WCDMA, напрями їх використання, принципи функціонування, розглянуто технологію мультиплексування каналів та методи управління потужністю, принципи передачі даних на каналі «вниз». В роботі досліджено особливості формування сигналів в системі UMTS, зокрема використання ортогональних кодових послідовностей зі змінним коефіцієнтом розширення (OVSF коди) та псевдовипадкових послідовностей Голда, з’ясовано, що коефіцієнт розширення спектру пов’язаний з швидкістю передачі даних, показано, що вибір каналоутворюючого коду з певним коефіцієнтом розширення значно вливає на граничну кількість абонентів в соті, тобто параметри сигналів в системі UMTS впливають не лише на фізичні характеристики цієї системи,такі як швидкість передачі даних, а й на ємність системи зв’язку. Таким чином саме технологія WCDMA стала оптимальним рішенням проблеми швидкісної передачі даних. При її використанні системи персонального зв’язку отримають можливість забезпечувати високоякісну передачу інформації (повідомлень, зображень та відео даних) з достатньо якісною системою захисту інформації.

Read more on ОСОБЛИВОСТІ ПАРАМЕТРІВ WCDMA ПРИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ...

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В СУЧАСНІЙ МЕРЕЖІ

11 Апр 2010

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В СУЧАСНІЙ МЕРЕЖІ

О.О. Пасічник

Статистичні та енергетичні характеристики значною мірою впливають на різноманітні аспекти проектування й конфігурування телекомунікаційної сучасної мережі (протоколи маршрутизації, резервування, розміри буферів, встановлення черг при маршрутизації). В даній роботі на основі статистичної обробки даних, методів класичного та регресивного аналізу для реалізацій TCP та Ethernet сигнальних інформаційних потоків досліджено самоподібність, що характеризується персистентністю і тривалою пам’яттю, а також наявністю у розподілі процесів так званих «важких хвостів» мережного телетрафіку, виявлено детерміновані компоненти. Це дає можливість прогнозувати телетрафік, що відкриває перспективи у розробці оптимальних алгоритмів управління телетрафіку у сучасній мережі, які базуються на динамічному керуванні пропускної здатності каналах зв’язку. Аналізуючи алгоритми управління пропускної здатності, використовують: відношення сигнал/шум SNR–1, коефіцієнти втрат D+ та переоцінки D–. На рис.1.а та рис.1.б показано оцінки характеристик використання каналу відповідно при статистичному мультиплексуванні інформаційних потоків та динамічному заданні пропускної здатності каналу із простим провісником.

Read more on ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В СУЧАСНІЙ МЕРЕЖІ...

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СТОХАСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ

05 Апр 2010

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СТОХАСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ

О.О. Паненко

На сьогоднішній день однією з ключових проблем проектування електронно-інформаційних систем стало моделювання стохастичних процесів та систем. Галузь науки з цією предметною областю називається стохастичною інформаційною електронікою. Будь-який процес в електронно-інформаційній системі, наприклад, детермінований або стаціонарний випадковий можна розглядати як окремий випадок нестаціонарного випадкового процесу [1]. Проблемою є відсутність посібників з аналізу НВП у ЕІС. Основною причиною цього є відсутність єдиного підходу до визначення поняття «спектр НВП». Частина дослідників віддає перевагу спектру Раєвського, інша – спектру Вігнера-Віля. Недослідженість цієї області робить її перспективною для досліджень. При моделюванні стохастичних інформаційних каналів можна розглянути три випадки: вплив – детермінований, канал стохастичний; вплив – стохастичний, канал детермінований; вплив стохастичний, канал стохастичний [2]. Автором розглянуто другий випадок, коли на детермінований канал діє стохастичний процес. Обрано саме цей випадок тому що він є доволі розповсюдженим при моделюванні електронних кіл. В якості приклада розлянута модель типу «вхід-вихід», а саме взаємозв’язок між впливом та відгуком як в часовій так і в частотній області. Продемонстровано технологію спектрального розрахунку кореляційних характеристик відгуку лінійної аналогової непараметричної системи на стаціонарний випадковий вплив. В якості прикладу лінійної аналогової непараметричної системи було використано коло другого порядку.

ЛІТЕРАТУРА:
Вибрані задачі імовірнісного часо-частотного аналізу інформацій-
них систем / В.О. Геранін, Д.С. Лященко, Т.В. Мовчан, Л.Д. Писаре-
нко, О.В. Рибальський, С.М. Хотяїнцев.: Навчальний посібник. – К.:
ВПФ УкрІНТЕІ, 2001. – 128 с., іл.
Писаренко Л.Д. Актуальна проблема моделювання сучасної стохас-
тичної електроніки // Электроника и связь. – 1998. – № 5. – С. 154-
162.

Read more on МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СТОХАСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ...

ГЕНЕРАТОР ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ВИПРОБУВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ

03 Апр 2010

ГЕНЕРАТОР ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ВИПРОБУВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ

І.М. Двойненко

Одним з найважливіших етапів масового виробництва і сервісного обслуговування апаратури мовного телебачення є контроль і регулювання параметрів тракту формування телевізійного зображення. Удосконалення технічних засобів мовного телебачення, підвищення технічних та експлуатаційних характеристик, зниження трудомісткості їх виробництва та сервісного обслуговування, значною мірою залежать від впровадження ефективних і зручних методів вимірювання і контролю параметрів телевізійного зображення. Для оцінки параметрів і характеристик передавальної і приймальної телевізійної апаратури, а також для перевірки якості телевізійних зображень широко використовуються телевізійні випробувальні зображення. В якості випробувальних зображень застосовують спеціальні випробувальні таблиці, призначені для перевірки одного або декількох параметрів телевізійного зображення. Універсальні телевізійні таблиці, які складаються із сукупності елементів, що являють зміст спеціальних таблиць, дозволяють одночасно комплексно оцінити параметри перетворення телевізійного сигналу в тракті формування телевізійного зображення [1-3]. Це є дуже важливим при масовому виробництві сучасних телевізійної апаратури. Випробувальні зображення формуються електронними генераторами. Це досить складні електронні пристрої, що генерують прецизійні телевізійні відеосигнали випробувальних таблиць зі стандартними параметрами розкладання зображення, кодуванням кольору і звуку в системах PAL, SECAM, NTSC. Такі пристрої розробляють та випускають невеликими партіями фірми виробники телевізійної техніки для забезпечення власного виробництва і сервісного обслуговування продукції, що випускається.
Завдяки використанню сучасної елементної бази, прецинзійних мікросхем програмованої логіки, елементів мікроконтролерної техніки та відповідних САПР [4,5] вдалося ралізувати пристрій з високими технічними характеристиками і малими габаритами, який може формувати складні універсальні і спеціальні тестові телевізійні таблиці, необхідні для комплексної установки, контролю якості та регулювання телевізійного зображення в процесі виробництва, сервісного обслуговування та
ремонту сучасної телевізійної техніки.

ЛІТЕРАТУРА
Шмаков П.В. Телевидение. – М.: Связь, 1979. – 252 с.
Домбругов Р.М. Телевидение.: Высшая школа, 1988.― 210 с.
Джаконии В.Е. Телевидение. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007.
– С. 63-70.
Система автоматизированного проектирования фирмы Altera /
Комолов Д.А., Мяльк Р.А., Зобенко А.А., Филиппов А.С. – М.:
РадиоСофт, 2002. – 35 с.
Лопаткин А.В. P-CAD 2004. – СПб: БВХ – Петербург, 2006. – 212 с.

Read more on ГЕНЕРАТОР ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ВИПРОБУВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ...

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ HOME PLUG AV

01 Апр 2010

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ HOME PLUG AV

Б.И. Балинский

Исследуемым объектом является технология передачи видеосигнала через электросеть. Теоретической основой является технология Powerline, используемая для передачи данных через электросеть. Электросеть как среда передачи данных менее благоприятна, даже чем радиоканал. Причина в том, что передаточная функция изменяется в очень широких пределах, а главное, непредсказуемо, к тому же по-разному на разных частотах. Разработчикам технологии пришлось столкнуться с определёнными трудностями, такими как: развязка канала передачи данных от высокого напряжения, организация высокой скорости передачи данных, устранение интерференции, адаптация к изменениям характеристик канала. Все они были преодолены в стандарте HomePlug Powerline.
Для передачи данных выделена полоса частот, далеко отстоящая от 50 Гц, – частоты электротока. Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных используется широкий высокочастотный спектр: 4,3…20,9 МГц. Применяемый способ передачи данных – OFDM. Он обеспечивает разделение большого потока данных на более мелкие и передачу каждого из них на своей частоте. Для повышения достоверности передачи используется избыточное кодирование. Сначала формируется спектр (комплексный) OFDM символа, потом при помощи обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ) формируется его временная реализация. Между OFDM символами вставляется специальный защитный символ, который служит для предотвращения межсимвольной интерференции, возникающей из-за непостоянства канала по частоте. Для расшифровки сообщения, на приёмном конце используется соответственно прямое быстрое преобразование Фурье (БПФ). Используемый тип модуляции – дифференциальная квадратурная фазовая модуляция со сдвигом (DQPSK). Технологию применяют для передачи телевизионного видео высокой четкости. Данные мы можем передавать, используя беспроводные средства коммуникации, а вот когда нужно подключить телевизор, обойдясь без протягивания проводов, то эта технология явно имеет преимущество. Подсоединяем адаптер к электропроводке, и телевизор подключен. Скорость передачи данных 400  Мбит достаточная для подключения одновременно трех ТВ приёмников. Современные алгоритмы работы технологии позволяют широко использовать её в быту, где она достаточно хорошо себя зарекомендовала.

Read more on ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ HOME PLUG AV...

ОБЗОР ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛА НА ЭТАПЕ ЕГО ПЕРЕДАЧИ

28 марта 2010

ОБЗОР ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛА НА ЭТАПЕ ЕГО ПЕРЕДАЧИ

Я.Е. Яцун

Переход к цифровому телевизионному вещанию требует новой методики и стандартов измерения качества формирования, передачи и воспроизведения телевизионных изображений. Одна из основных проблем, связанных с оценкой качества цифрового телевизионного вещания, заключается в новых принципах цифровой обработки и передачи динамических изображений, причем на каждом уровне имеют место различные типы ошибок, поэтому столь важным является анализ факторов влияющих на
сигнал цифрового телевизионного вещания на этапе его передачи. В стандарте MPEG использован гибридный способ кодирования, поскольку в нем объединяются внутрикадровое и междукадровое сжатие. Алгоритм дискретно-косинусного преобразования (ДКП), используя коррелирующие эффекты, производит преобразование блоков в частотные Фурье-компоненты. При этом небольшая часть информации теряется из-за округления за счет выравнивания сильно выделяющихся участков, которые не подчиняются корреляции. Транспортный поток MPEG-2 используется для доставки телевизионных программ во всех системах цифрового телевизионного вещания. Для обнаружения ошибок на этапе передачи транспортного потока необходим его контроль его структуры и синтаксиса. С целью согласования транспортного потока с форматом передачи данных осуществляется канальное кодирование. При передачи данных по каналам связи помехоустойчивость системы к шумам и радиопомехам является одним из важнейших факторов при разработке системы цифрового телевещания К параметрам передатчика, влияющим на качество передачи, в первую очередь относятся частотные и спектральные свойства излучаемого колебания, уровень внеполосных составляющих спектра, а также величина эквивалентных энергетических потерь. При передаче цифрового сигнала, кодировании и мультиплексировании информации неизбежно возникают ошибки в отдельных битах или в более обширных фрагментах цифрового потока. Рассмотрены основные технические факторы влияющие на качество сигнала на каждом системном уровне, переходы между уровнями могут также существенно изменить исходный цифровой сигнал.

Read more on ОБЗОР ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛА НА ЭТАПЕ ЕГО ПЕРЕДАЧИ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com