Последние статьи:

Translator

Технологія обробки інформації в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі

05 мая 2010

УДК 004.9

Л.С. Глоба, д-р техн. наук, М.Ю. Терновой, канд. техн. наук, О.С. Штогріна

Технологія обробки інформації в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі

В статье предложена технология обработки информации в гетерогенной информационно телекоммуникационной среде сложных админи- стративных систем. Эта технология включает поход к обработке информации на основе древовидных нечетких баз знаний и программные средства для его реализации, построенные на основе технологии ASP.NET. Использование предложенной технологии позволяет существен- но повысить эффективность и уменьшить вычислительную сложность обработки информации в сложных административных системах.

Read more on Технологія обробки інформації в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі...

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В СУЧАСНІЙ МЕРЕЖІ

11 Апр 2010

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В СУЧАСНІЙ МЕРЕЖІ

О.О. Пасічник

Статистичні та енергетичні характеристики значною мірою впливають на різноманітні аспекти проектування й конфігурування телекомунікаційної сучасної мережі (протоколи маршрутизації, резервування, розміри буферів, встановлення черг при маршрутизації). В даній роботі на основі статистичної обробки даних, методів класичного та регресивного аналізу для реалізацій TCP та Ethernet сигнальних інформаційних потоків досліджено самоподібність, що характеризується персистентністю і тривалою пам’яттю, а також наявністю у розподілі процесів так званих «важких хвостів» мережного телетрафіку, виявлено детерміновані компоненти. Це дає можливість прогнозувати телетрафік, що відкриває перспективи у розробці оптимальних алгоритмів управління телетрафіку у сучасній мережі, які базуються на динамічному керуванні пропускної здатності каналах зв’язку. Аналізуючи алгоритми управління пропускної здатності, використовують: відношення сигнал/шум SNR–1, коефіцієнти втрат D+ та переоцінки D–. На рис.1.а та рис.1.б показано оцінки характеристик використання каналу відповідно при статистичному мультиплексуванні інформаційних потоків та динамічному заданні пропускної здатності каналу із простим провісником.

Read more on ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В СУЧАСНІЙ МЕРЕЖІ...

ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ І ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У КОЛАХ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

10 Апр 2010

ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ І ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У КОЛАХ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

А.О. Литвинюк

Силова електрична мережа являє собою універсальну провідну систему, що є в кожному службовому і житловому приміщенні і саме широке розповсюдження робить її привабливим середовищем для передачі інформації. Тому подальший розвиток технології передачі інформації силовою електричною мережею та вдосконалення існуючих засобів для реалізації цієї технології є актуальними для вирішення багатьох задач у сфері телекомунікацій. Електрична мережа – сукупність пристроїв, призначених для передачі і розподілення електроенергії від її джерела до електроспоживачів. Через сукупну дію завад, які присутні в електричній мережі, у літературі вона розглядається як надзвичайно складне середовище передачі інформації. На цей час у світі застосовується ряд комунікаційних систем передачі даних силовою електричною мережею. До них належать такі технології, як Х-10, Philips ТОА5051, National LМ1893, HomePlug, LonWORKS та інші. Вони розрізняється передбачуваною областю застосування (бітова апаратура, промислова автоматика, система передачі інформації), алгоритмами роботи, видом модуляції, робочими частотами й т.д. Подальше продовження науково-технічних розробок з метою підвищення основних споживчих властивостей пристроїв передачі даних силовою електричною мережею є необхідним для підвищення якості й надійності зв’язку та істотного зниження вартості кінцевого пристрою. Одним з методів досягнення поставленого завдання є використання багаточастотного комунікаційного сигналу з диференціальною двійковою фазовою маніпуляцією на кожній з піднесучих сигналу. Для формування такого сигналу може бути запропонований маловитратний спосіб формування сигналу з використанням мікроконтролера з модулем широтно-імпульсної модуляції і частотно-вибірного кола, що складається тільки з пасивних компонентів.

Read more on ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ І ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У КОЛАХ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ...

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СТОХАСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ

05 Апр 2010

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СТОХАСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ

О.О. Паненко

На сьогоднішній день однією з ключових проблем проектування електронно-інформаційних систем стало моделювання стохастичних процесів та систем. Галузь науки з цією предметною областю називається стохастичною інформаційною електронікою. Будь-який процес в електронно-інформаційній системі, наприклад, детермінований або стаціонарний випадковий можна розглядати як окремий випадок нестаціонарного випадкового процесу [1]. Проблемою є відсутність посібників з аналізу НВП у ЕІС. Основною причиною цього є відсутність єдиного підходу до визначення поняття «спектр НВП». Частина дослідників віддає перевагу спектру Раєвського, інша – спектру Вігнера-Віля. Недослідженість цієї області робить її перспективною для досліджень. При моделюванні стохастичних інформаційних каналів можна розглянути три випадки: вплив – детермінований, канал стохастичний; вплив – стохастичний, канал детермінований; вплив стохастичний, канал стохастичний [2]. Автором розглянуто другий випадок, коли на детермінований канал діє стохастичний процес. Обрано саме цей випадок тому що він є доволі розповсюдженим при моделюванні електронних кіл. В якості приклада розлянута модель типу «вхід-вихід», а саме взаємозв’язок між впливом та відгуком як в часовій так і в частотній області. Продемонстровано технологію спектрального розрахунку кореляційних характеристик відгуку лінійної аналогової непараметричної системи на стаціонарний випадковий вплив. В якості прикладу лінійної аналогової непараметричної системи було використано коло другого порядку.

ЛІТЕРАТУРА:
Вибрані задачі імовірнісного часо-частотного аналізу інформацій-
них систем / В.О. Геранін, Д.С. Лященко, Т.В. Мовчан, Л.Д. Писаре-
нко, О.В. Рибальський, С.М. Хотяїнцев.: Навчальний посібник. – К.:
ВПФ УкрІНТЕІ, 2001. – 128 с., іл.
Писаренко Л.Д. Актуальна проблема моделювання сучасної стохас-
тичної електроніки // Электроника и связь. – 1998. – № 5. – С. 154-
162.

Read more on МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СТОХАСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ...

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН ВІД ВИТОКУ ЧЕРЕЗ КАНАЛИ ПОБІЧНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

09 марта 2010

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН ВІД ВИТОКУ ЧЕРЕЗ КАНАЛИ ПОБІЧНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Сопенко Дмитро Сергійович

Керівник: Терлецький О.В.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

УДК 004.056.5

Аналіз стану|достатку| справ|речей| в області захисту інформації показує, що в промислово розвинених країнах світу в основному сформувалася інфраструктура захисту інформації (ЗІ) в системах обробки даних. Проте|тим не менше|, кількість фактів зловмисних дій над інформацією не лише|не тільки| не зменшується, але й має достатньо|досить| стійку тенденцію до зростання [1]|зросту|. В цьому сенсі|змісті| Україна та інші країни СНД не є|з'являється|, на жаль, виключенням|винятком|.

Read more on ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН ВІД ВИТОКУ ЧЕРЕЗ КАНАЛИ ПОБІЧНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com