Последние статьи:

Translator

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РЕЄСТРАЦІЇ ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ

15 Апр 2010

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РЕЄСТРАЦІЇ ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ

Н.О. Руда

Актуальною проблемою сучасної медицини є захворювання серцево-судинної системи. Найінформативнішим методом моніторингу стану організму є реєстрація пульсової хвилі. На практиці широко застосовуються методи, що дозволяють кількісно оцінити параметри кровоносної системи. Найпоширенішими серед них є електроконтактний, механічний та оптичний методи. Проте не кожен з них є достатньо інформативним, точним, безпечним та економічним. Метою дослідження є аналіз методів реєстрації пульсової хвилі, визначення й обґрунтування їх основних переваг та недоліків, вибір оптимального методу.Електроконтактний метод (реографія) дозволяє вимірювати імпеданс тканин, який змінюється в залежності від ступеню їх кровонаповнення. Основним недоліком реографії є наявність зондуючого струму, який викликає рефлекторні зміни кровонаповнення та побічні ефекти. Електропровідність тканин змінюється в залежності від хімічного складу, температури, в’язкості та швидкості кровотоку, які змінюються в процесі дослідження [1]. Це призводить до виникнення похибок вимірювань. Сфігмографія – механічний метод реєстрації пульсових коливань стінок кровоносних судин, зумовлених викидом ударного об’єму крові. Найчастіше використовуються пневматичні та п’єзоелектричні перетворювачі. Складність кріплення датчика може викликати стиснення досліджуваної ділянки та порушення в ній кровообігу. Оптичний метод реєстрації пульсової хвилі (фотоплетизмографія) реєструє зміну інтенсивності світлового випромінювання, яке проходить через біологічну тканину, що є функцією кількості крові в ній [2]. Переваги фотоплетизмографії полягають у неінвазивності, експресності, високій точності, високій інформаційній ємності світлового поля, високій швидкості розповсюдження оптичних сигналів. Оптичне випромінювання є природним для організму і не викликає побічних ефектів. Для даного датчика характерна простота конструкції та кріплення, відсутність впливу електромагнітних завад та можливість дослідження судин в будь-якій частині шкіри та слизових оболонок людського організму без стиснення тканин. Даний метод реєстрації пульсової хвилі є оптимальним. ЛІТЕРАТУРА:
Матвейков, Г.П. Клиническая реография / Г.П. Матвейков, С.С.
Пшоник. – Минск: «Беларусь», 1976. – 175 с.
Пушкарева, А.Е. Методы математического моделирования в оптике
биоткани: учеб. пособие / А.Е. Пушкарева. – СПб: СПбГУ ИТМО,
2008. – 103 с.

Read more on ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РЕЄСТРАЦІЇ ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ...

ОЦІНКА ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В НИРКАХ ЗА ДАНИМИ СЦИНТИГРАФІЇ З ФОСФАТНИМИ СПОЛУКАМИ, ПОМІЧЕНИМИ 99MТС

15 Апр 2010

ОЦІНКА ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В НИРКАХ ЗА ДАНИМИ СЦИНТИГРАФІЇ З ФОСФАТНИМИ СПОЛУКАМИ, ПОМІЧЕНИМИ 99MТС

І.С. Писарева, А.Л. Камінська, М.О. Ніколов

Остеосцинтиграфія (ОСГ) – один з основних методів діагностики кісткових метастазів у онкологічних хворих. При досліджені нижнегрудного та поперекового відділів хребта добре візуалізуються нирки, що пов’язано з фармакодинамікою фосфатних сполук помічених 99mТс [2]. Найчастіше оцінка ступеню запального процесу заснована на розрахунку відношення включення помічених 99mТс фосфатних сполук в нирки до поля зору всього детектору гамма-камери. Недоліком такої оцінки є те, що різні гамма-камери мають різне поле зору детектора, що при обробці даних призводить до отримання різних числових значень відсотку включення РФП в нирки. Крім того, розрахунок відсотку включення РФП в нирки суттєво залежить від правильної укладки пацієнта [1]. Тому метою роботи було удосконалення методики ОСГ для визначення ступеню запального процесу в нирках з фосфатними сполуками поміченими 99mТс. Сцинтиграфічне дослідження з фосфатними сполуками, поміченими 99mТс проведено 137 пацієнткам з веріфікованим діагнозом рака молочної залози, та 40 пацієнтам із запальними захворюваннями сечовидільної системи. Для мінімізації варіабельності розрахунку відсотку включення РФП в нирки було запропоновано модифіковані формули, що дозволили, в тому числі, уніфікувати розрахунок для гамма-камер різних моделей. Встановлено, що ступінь запального процесу в нирках за даними статичної нефросцинтиграфії через 1 годину вірогідно корелює з відсотком включення РФП в нирки при проведені остеосцинтиграфії через 2,5…3 години. Це дозволяє застосовувати показник включення РФП при ОСГ для визначення ступеня запального процесу в нирках. Дану методику можна рекомендувати для широкого застосування у відділеннях радіонуклідної діагностики для моніторингу стану не тільки кісткової системи але й нирок. Це дозволить якісно та кількісно оцінювати ступінь запального процесу в нирках.

Read more on ОЦІНКА ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В НИРКАХ ЗА ДАНИМИ СЦИНТИГРАФІЇ З ФОСФАТНИМИ СПОЛУКАМИ, ПОМІЧЕНИМИ 99MТС...

МЕДИКО-ФІЗИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛОКАЛЬНИХ ГІПЕРТЕРМІЧНИХ РЕЖІМІВ АПАРАТА «МАГНІТЕРМ» ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

14 Апр 2010

МЕДИКО-ФІЗИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛОКАЛЬНИХ ГІПЕРТЕРМІЧНИХ РЕЖІМІВ АПАРАТА «МАГНІТЕРМ» ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

Т.В. Донскова

Один із напрямків локальної гіпертермії, відомий під назвою індуктотермія (магнітотермія),використовує не лише електричну, а й магнітну компоненту електромагнітного поля (ЕМП) у радіочастотному спектрі з метою передачі електромагнітної енергії в пухлину для наступної локалізації в ній тепла при комплексному лікуванні онкологічних хворих. При індуктотермії проходить розігрівання окремих частин тіла людини струмами зміщення та провідності, що ініціює змінне магнітне поле в тілі пацієнта на глибині майже 10 см. Дія магнітної компоненти на електрон-транспортні мережі біологічних мембран злоякісних пухлин, що суттєво знижує хіміорезистентність до протипухлинних ліків [1, 2]. При дослідженні змін температур © залежно від вихідної потужності апарата «Магнітерм» було використано поролоновий циліндричний фантом, просочений 0,9% розчином NaCl, та термометр TGL 11 998 (Ні- меччина). Початкова температура фантому складала 37oС. Зміни електричної ( Δ E = E – E0 ) та магнітної ( Δ Н = Н – Н0 ) компонент під впливом фізіологічних та фізичних фантомів визначались відповідно до аналогічних параметрів у повітрі E0, H0; Е та Н — параметри ЕМП для відповідного фантому. Також було проведено дослідження зміни температури під впливом Е0 Δ Т = Т30 – Т0 , де Т0 = 37oС — початкова температура фантому до Е0, T30 — через 30 хвилин після початку Е0. Виміри були виконані за допомогою експериментального стенду. Як фізіологічні фантоми використані печінка, жир та м’язи свині, еритроцитарна маса крові людини та нормальний фізіологічний розчин. Поролон, насичений нормальним фізіологічним розчином, використовували як фізичний фантом. Просторова неоднорідність ЕМП для електричної компоненти (Енеодн) складала 60%, а магнітної (Ннеодн) — 122% згідно з розрахунками за [3]. Еодн, Нодн — електричні та магнітні складові для однорідного ЕМП відповідно. Результати фантомних досліджень з урахуванням результатів раніше проведених в [1] експериментально-клінічних досліджень свідчать про доцільність використання аппарата «Магнітерм» для синергетичної гіпертермії в комплексному лікуванні онкологічних хворих. Для комплексної терапії злоякісних пухлин у режимі помірної фізіологічної гіпертермії в апараті «Магнітерм» використовується аплікатор на основі індуктивної системи випромінювачів з пов’язаними між собою контурами у формі одновиткових рамок. Аплікатори утворюють фіксовано неоднорідну розподілену електричну та магнітну компоненти ЕМП у 99 просторі у напрямку зони опромінення за допомогою криволінійного профілю допоміжного контуру. Аналізуючи наведені дані, слід відмітити, що відношення Е/Е0 для неоднорідного ЕМП порівняно з експериментами з однорідним ЕМП статистично значущо зменшилися в середньому в 2,7 рази для експериментів з еритроцитарною масою, фізіологічним розчином та поролоном, тоді як з м’язами, печінкою та жиром статистично значущої різниці не виявлено. На відміну від цього показники Δ Н/Н0 в подібних експериментах у всіх випадках збільшувалися в середньому в 4,7 рази. Крім того, виявлено кореляційну залежність між Еодн/Енеодн та Тодн/Тнеодн з коефіцієнтом кореляції r = 0,6, а між Нодн/Ннеодн та Тодн/Тнеодн коефіцієнт кореляції r = 0,1.

Read more on МЕДИКО-ФІЗИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛОКАЛЬНИХ ГІПЕРТЕРМІЧНИХ РЕЖІМІВ АПАРАТА «МАГНІТЕРМ» ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ...

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

14 Апр 2010

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І.В. Голов’юк

В даній роботі були показані актуальність та проблеми обробки медико-біологічних даних. Так як в усьому світі виняткова увага приділяється принципам доказовості. Це також обумовлено тим, що у медичну практику швидко впроваджуються більш складні та точні методи діагностики. Медицина стала галуззю застосування високих технологій і, отже, коштовного устаткування та препаратів. Була наведена класифікація медико-біологічних об’єктів і даних, а також технічні засоби їх дослідження і застосування шкали й точності вимірювання параметрів. Проведення медико-біологічних досліджень це, насамперед, визначення і того, з якими об’єктами маємо справу. Це питання суттєве і постає не випадково. Як і кожна біологічна система, людська спільнота має свою чітко упорядковану ієрархічну організацію. Представлені проблеми інформаційного забезпечення спірометричних вимірювань, алгоритми інтерпретації спірометричних тестів і формування діагностичного висновку, засоби автоматизації спірометричних досліджень та розрахунок деяких параметрів за допомогою програми MatLAB.
В кабінетах функціональної діагностики у хворих із захворюваннями органів дихання по показникам загальної спірографії розраховують велику кількість даних, що характеризують легеневі об’єми, показники легеневої вентиляції, газообміну і механіки дихання. Ці дані дозволяють лікарю поставити діагноз, визначити лікувальні заходи, прогнозувати захворювання. Дуже часто внаслідок дефіциту часу всі ці розрахункові показники не обчислюють. За допомогою розробленої програми можна значно прискорити розрахунки і підвищити їх точність. Дана програма є тільки початковим етапом. В майбутньому вона буде більш розгалуженою і буде виконувати більш широкий спектр завдань, таких як вибір оптимальних методів лікування і призначення потрібних препаратів.

Read more on ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com