Последние статьи:

Translator

Общие вопросы построения распределенных систем

05 мая 2010

УДК 004.4

А.В. Ермольчев, Л.С. Глоба, д-р. техн. наук
Общие вопросы построения распределенных систем

Рассмотрены основные концепции построе- ния распределенных систем, приведены варианты архитектурных решений. Предложены вариан- ты, базирующиеся на различных подходах к логической сегментации структуры распределённой системы.

Read more on Общие вопросы построения распределенных систем...

Архитектура интеллектуальной системы управления информационными сетями

16 Апр 2010

УДК 004.75

Архитектура интеллектуальной системы управления информационными сетями

П.В. Кучернюк, канд. техн. наук, Н.В. Стеченко

Рассмотрены основные подходы к построению систем управления информационными сетями. Показано, что систему управления, базирующуюся на концепции TMN и использующую SNMP- генты, можно отнести к интеллектуальным мультиагентным системам.

Read more on Архитектура интеллектуальной системы управления информационными сетями...

СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

11 Апр 2010

СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Р.С. Онашко

Працездатність технічних засобів, що входять до складу інформаційно-обчислювальних та телекомунікаційних систем залежить від інфраструктури, на основі якої функціонують ці пристрої й системи. Одним із найважливіших компонентів технічної інфраструктури є система електропостачання. Якість електропостачання впливає на працездатність й ефективність функціонування устаткування. Стосовно інфокомунікаційних систем її слід розглядати як вплив кондуктивных завад (електромагнітних перешкод, що поширюються елементами електричної мережі) на устаткування. Очевидно, що підключення до реально існуючих електричних мереж високотехнологічного устаткування, чутливого до погіршення якості електричної енергії (комп’ютерів, активного устаткування обчислювальних мереж, телекомунікаційної апаратури, банківського й офісного устаткування), пов’язано не тільки із підвищеним ризиком порушення функціонування, але й виходу даного устаткування із ладу. Метою дослідження є забезпечення необхідного рівня якості електропостачання за допомогою використання систем гарантованого електропостачання. СГЕ – це набір функціональних пристроїв і схемних рішень, призначених для забезпечення безперебійним й якісним електроживленням енергоспоживачів критичної групи у всіх режимах роботи мережі (нормальному, аварійному або режимі профілактичного обслуговування вузлів і блоків, що входять у систему). За побудови систем СГЕ необхідно враховувати багато факторів й особливостей даного конкретного об’єкта для створення оптимального схемного рішення. Широкий діапазон потужностей, різна шкала номінальних напруг, високий ступінь уніфікації з устаткуванням різних виробників дозволяють створити різні компонувальні рішення при розробці систем безперебійного живлення, і, що найбільш головне, при цьому не потрібно заміни вже існуючої системи. Слід зазначити, що при проектуванні СГЕ доводиться балансувати між взаємовиключними вимогами, що стосуються стримування зростаючих потужностей енергоспоживання й забезпечення необхідного рівня безперебійної роботи. Обчислювальні потужності центрів обробки даних захищаються на декількох енергетичних рубежах: крім вхідних фідерів безперебійне і якісне живлення забезпечують дизельенератори та джерела безперебійного живлення змінного струму. Для досягнення необхідного рівня доступності СГЕ використають різні схеми дублювання компонентів захисту енергетичної системи й шляхів підключення навантаження.

Read more on СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ...

АЛГОРИТМИ ОЦІНКИ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ В СИСТЕМАХ З ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

07 Апр 2010

АЛГОРИТМИ ОЦІНКИ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ В СИСТЕМАХ З ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Р.В. Куранда

Мета роботи: аналіз особливостей електромагнітної сумісності елементів в системах з ПЕЕ на основі процесів енергообміну та розробки алгоритмів оцінки взаємного впливу цих елементів. Задачі, що розглянуті в роботі:1. Задачі оцінки та забезпечення ЕМС в системах з ПЕЕ. 2. Аналіз взаємного впливу елементів системи. 3. Особливості алгоритмів для різних систем. 4. Аналіз взаємного впливу елементів в системах з нелінійним навантаженням. 5. Аналіз взаємного впливу елементів в системах з ПЕЕ за умови виникнення резонансу на навантаженні. До задач оцінки та забезпечення ЕМС в системах з перетворювачами електроенергії відносяться: 1.Особливості побудови та режими роботи систем з перетворювачами електроенергії. 2.Класифікація електромагнітної обстановки .3. Електромагнітна сумісність та втрати електроенергії.4.Електромагнітна сумісність та підвищення енергоефективності .Для оцінки обмінних процесів використовуються характеристики та показники на основі поняття «обмінна потужність», що дає змогу проаналізувати фізичні процеси енергообміну між елементами кола для усталених і перехідних режимів та отримати розрахункові співвідношення для обчислення обмінних потужностей при постійній та змінній інтенсивності перетворення електромагнітної енергії. Взаємний вплив елементів системи оцінюється для конкретного розрахованого режиму її роботи. При аналізі взаємного впливу елементів будемо враховувати наступне: При формуванні моделей кола за рахунок діакоптики і редукції виділено елементи та еквівалентні підсхеми.
Проведено розрахунок електромагнітних процесів. Здійснено оцінку електромагнітної сумісності. Сформовано інтегральну модель на основі розділення сумарного струму на активну і реактивну складові. Роботу генератора на нелінійне навантаження, було досліджено в системи «1 генератор  навантаження».Обмінні процеси розглянуто за умови змінної фази та амплітуди заданої гармоніки. При дослідженні резонансу на нелінійному навантаженні, було використано систему «1 генератор – 2 навантаження».

Read more on АЛГОРИТМИ ОЦІНКИ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ В СИСТЕМАХ З ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ...

ДОСЛІДЖЕННЯ ІМПУЛЬСНОГО РОЗПИЛЕННЯ РЕЧОВИНИ В МАГНЕТРОННИХ РОЗПИЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

05 Апр 2010

ДОСЛІДЖЕННЯ ІМПУЛЬСНОГО РОЗПИЛЕННЯ РЕЧОВИНИ В МАГНЕТРОННИХ РОЗПИЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

С.М. Дяченко

Одержання високоякісних тонкоплівочних шарів металів, сплавів, діелектриків і напівпровідників є однією з актуальних задач технології виготовлення різних елементів радіоелектронної апаратури. Іонне розпилення при низьких тисках є одним з найбільш перспективних методів виготовлення мікросхем. За допомогою MPC одержують надтонкі (20 нм) прозорі плівки, необхідні для виготовлення рідких кристалів, тонкі плівки ніхрому для прецизійних, фото– і рентгеношаблонів, плівки алюмінію і його сплавів, плівки тугоплавких металів для металізації інтегральних схем. При імпульсному розпиленні може спостерігатися ефект модуляції масопереносу розпиленої речовини. В магнетронних системах, що мають два або більше магнетронів, при одночасному нанесенні покриття, це може призвести до небажаних наслідків [1].
Була створена модель на базі метода Монте-Карло, для дослідження масо переносу в імпульсному розряді [2]. Показано, що при роботі на середніх частотах (одиниці – десятки кілогерц) осаджування плівок з великою швидкістю продовжується і у паузі між імпульсами. В режимах з прямокутною формою імпульсу тока та невеликою тривалістю токової паузи можливо практично повністю усунути амплітудну модуляцію потоку речовини, що осаджується на підкладці.
Приведений приклад розрахованого розподілення точок осадження розпилених атомів на передній та зворотній стороні підкладки при тиску 0.1 – 0.001 Торр. Також приведені результати розрахунку для пакетно – імпульсного режиму живлення магнетронного розряду. Довжина імпульсу складала 25 мкс, тиск Р = 0.001 Торр, частота їх слідування в середині пакету та довжина токової паузи змінювались.

ЛІТЕРАТУРА
Кузьмичёв А.И. Магнетронные распылительные системы.
Motohiro T. Application of Monte-Carlo simulation in the analysis of
a sputter-deposition process // J. Vac. Sci. Technol. – 1986. – Vol. A4.
– No 2. – P. 189-195.

Read more on ДОСЛІДЖЕННЯ ІМПУЛЬСНОГО РОЗПИЛЕННЯ РЕЧОВИНИ В МАГНЕТРОННИХ РОЗПИЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ...

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЛАЗЕРНИМ РІВНОМІРОМ

17 марта 2010

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЛАЗЕРНИМ РІВНОМІРОМ

Іванов О.І.

Керівник: Терлецький О.В.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

У сучасному багатосерійному виробництві висока якість продукції не можлива без постійного контролю сировини на різних етапах виробництва. Постійний контроль технологічного рівня речовин необхідний у виробництві, де використовуються розплави речовин у плавильних печах. Існують контактні та безконтактні методи вимірювання та підтримання постійного технологічного рівня. Для вирішення даної задачі було запропоновано лазерній рівнемір, який дозволяє одночасно визначати рівень розплавів з точністю 0,1 мм, та керувати завантажувачем.

Read more on МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЛАЗЕРНИМ РІВНОМІРОМ...

ВИСОКОЧУТЛИВІ РЕНТГЕНОТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ З НАКОПИЧЕННЯМ ЗОБРАЖЕННЯ

16 марта 2010

ВИСОКОЧУТЛИВІ РЕНТГЕНОТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ З НАКОПИЧЕННЯМ ЗОБРАЖЕННЯ

Шило Д.С.

Керівник: Михайлов С.Р.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

Сучасні потреби науки і техніки обумовлюють розвиток систем неруйнівного контролю та медичної діагностики. Серед таких систем великого поширення набув радіаційний контроль із використанням рентгенівського і гамма-випромінювання. Провідну роль серед технічних засобів радіаційного контролю відіграють прилади та установки, що використовують для отримання інформації про внутрішню структуру об'єктів гальмівне рентгенівське випромінювання в діапазоні енергій 0,01 – 400 кеВ [1]. Роздільна здатність рентгенограм значно перевищує роздільну здатність ультразвукової діагностики та діагностики з застосуванням інфрачервоного випромінювання [2].

Read more on ВИСОКОЧУТЛИВІ РЕНТГЕНОТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ З НАКОПИЧЕННЯМ ЗОБРАЖЕННЯ...

КМОН-СЕНСОР ЗОБРАЖЕННЯ В СИСТЕМІ ОБРОБКИ ОПТИЧНОГО СИГНАЛА

16 марта 2010

КМОН-СЕНСОР ЗОБРАЖЕННЯ В СИСТЕМІ ОБРОБКИ ОПТИЧНОГО СИГНАЛА

Кузьомкіна А.О.

Керівник: Терлецький О.В.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

Оптичним сигналом називають світлову хвилю, що несе певну інформацію. За своєю природою оптичний сигнал є стохастичним, який проходить через реальні нестаціонарні оптичні середовища. Інформацією, що містить оптичний сигнал є зображення, яке формується на основі флуктуаційних процесів. Такі сигнали використовуються в системах технічного зору та в автоматизованих системах управління технологічними процесами в промисловості.

Read more on КМОН-СЕНСОР ЗОБРАЖЕННЯ В СИСТЕМІ ОБРОБКИ ОПТИЧНОГО СИГНАЛА...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com