Последние статьи:

Translator

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БЕЗПРОВОДОВИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ

11 Апр 2010

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БЕЗПРОВОДОВИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Н.В. Шишкова

За дуже короткі терміни безпроводові технології стали потужним інструментом обміну інформації у багатьох галузях людської діяльності. Технологія безпроводових мереж Wi-Fi є найзручнішою, оскільки забезпечує мобільність, легкість установлення та використання. Для якісної оцінки продуктивності роботи мережі використовують чисельні та імітаційні методи. Основою чисельних методів є математичні моделі, які враховують певні параметри мережі та принципи передачі даних. Методи імітаційного моделювання застосовують як незалежні методи, що дозволяють оцінити правильність чисельних методів завдяки побудові мережі у середовищі GPSS, MatLab та ін. Детально розглянуто основні принципи стандарту ІЕЕЕ 802.11, структуру різних типів побудови мережі та види керування в локальних мережах. На основі теоретичних відомостей у середовищі Matlab побудовано модель передачі інформації на фізичному рівні стандарту ІЕЕЕ 02.11b, яка дозволила проаналізувати залежність частоти появи помилки від значення сигнал/шум та від швидкості передачі даних. З’ясовано, що при збільшенні співвідношення сигнал/шум до 10…12 дБ, частота появи помилки спадає до нуля. Також розглянуто найпростіші математичні моделі побудови мережі для визначення параметрів ефективності її функціонування – початкову модель; модель ефекту захвату; модель, 94 що враховує вплив завад на передачу даних [1]; оцінено переваги та недоліки кожної з моделей. Результати моделювання дали змогу зробити наступні висновки: При побудові безпроводових мереж потрібно обирати компромісні рішення між надійністю каналу та швидкістю передачі інформації. При високому співвідношенні сигнал/шум можна використовувати менш досконалі методи модуляції, в плані завадозахищеності, без зниження якості зв’язку. При низьких значеннях сигнал/шум немає сенсу використовувати безпроводовий зв’язок як такий через неможливість забезпечити не- обхідну якість зв’язку. Безпроводові технології продовжують свій стрімкий розвиток у світі і вже сьогодні вони не відстають від проводових технологій за швидкістю і якістю передачі інформації[2].

Read more on ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БЕЗПРОВОДОВИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ...

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ WI-FI И WIMAX

11 Апр 2010

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ WI-FI И WIMAX

Ю.А. Пучкова

Возможность в любое время в любом месте при любых условиях иметь доступ к неограниченным информационным ресурсам становится для современного человека одним из самых важных аспектов бытия. Чтобы обеспечить пользователя этими возможностями, требуются новые миниатюрные вычислительные машины, оснащенные технологиями передачи данных, голоса и видео, которые позволяли бы без проводов передавать данные на большие расстояния. Такие технологии уже разрабатываются и внедряются в мир электроники. И на данном этапе при выборе технологии важно знать её недостатки и аналоги, которые лишены их. Типичным примером является системы Wi-Fi и WiMAX. Стандарт Wi-Fi (Wireless Fidelity) изначально был разработан для быстрого развертывания беспроводных сетей связи малого радиуса действия (LAN). При внедренииWi-Fi возникло ряд сложностей, которые удалось избежать создателям системы WiMAX: В случае с Wi-Fi, сети изначально не планировались большими и вопрос системы контроля и управления качеством услуг (QoS) не был учтен. В то время, как в системе WiMAX на первом месте стоит именно этот показатель, который является очень высоким. Продукты Wi-Fi (оборудования) не совместимы между собой, и поэтому можно пользоваться только оборудованием одного производителя. В отличие от Wi-Fi, стандарт WiMAX изначально был  адуман для обеспечения взаимодействия оборудования разных разработчиков. В процессе эволюции стандарта Wi-Fi из него отделилось три самостоятельные версии – 802.11a, 802.11b, 802.11g. Которые имеют существенные отличия. Это приводит к весьма существенному общему удорожанию проектов. Чтобы избежать ошибок, каждая станция вынуждена слушать эфир случайное время перед тем, как начать отсылку данных. Подобная схема приводит к неоптимальному использованию разделяемой среды передачи по сравнению с WiMAX, в котором используется иерархическое подчинение. Таким образом, возможность связать существующие зоны доступа Wi-Fi при помощи более дальнего WiMAX выглядит многообещающе. В перспективе, такая конструкция превратится в интеллектуальную ячеистую сеть. И хотя система Wi-Fi по своим характеристикам проигрывает WiMAX. Однако, как всегда лучшее решение комбинация этих двух технологий.

Read more on СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ WI-FI И WIMAX...

WI-FI, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

22 марта 2010

УДК 004.725.5:004.712:004.732

WI-FI, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Ципарський М.А.

Керівник: Кобак М.М.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

Місце Wi-Fi у світовій мережі займає все більш вагомі позиції, а Інтернет стає невід’ємною частиною навчального процесу. Кількість вбудованих WI-Fi приладів постійно зростає з появи стандарту у 90 роках. WI-Fi як бездротовий аналог стандарту Ethernet, визначає провідні та електричні сигнали на фізичному рівні, формат кадрів та протоколів, керується доступом до середи – на канальному рівні моделі OSI.

Read more on WI-FI, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ...

Сравнение основных характеристик систем Wi-fi и WiMAX

22 марта 2010

Сравнение основных характеристик систем Wi- fi и WiMAX

Петлёваная Юлия Анатолиевна

Термин WiMAX прочно вошел в лексикон людей, так или иначе связанных с сетевыми технологиями. Благодаря работе маркетинговой машины Intel многие потенциальные пользователи воспринимают данную технологию как спасительное средство, позволяющее решить если не все, то большинство проблем беспроводного широкополосного доступа.

Read more on Сравнение основных характеристик систем Wi-fi и WiMAX...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com